ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО (КОРАБЕЛЬНОГО) ГОСПОДАРСТВА У ПІДРОЗДІЛАХ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Саган В. В.

Місце роботи:

Саган В. В.,

старший викладач кафедри логістики,

Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна

ORCID:0000-0003-1042-8353

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 2(7): 152–170

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.02.152

Анотація

У статті визначено й обґрунтовано педагогічні умови майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства в підрозділах Державної прикордонної служби України. Висвітлено педагогічні умови, здатні забезпечити якісну підготовку курсантів до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах Державної прикордонної служби України. У роботі використовувались методи спостереження, анкетування, вивчення педагогічної документації, незалежна характеристика.

Розроблено педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах Державної прикордонної служби України, що створюють комплекс шляхів покращення процесу підготовки майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства. Обґрунтовані педагогічні умови закладають основу для вдосконалення підготовки майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах Державної прикордонної служби України.

Таким чином, нами визначено й обґрунтовано педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх офіцерів до ведення ВКГ у підрозділах ДПСУ: активізація ціннісно-мотиваційного ставлення курсантів до вивчення особливостей та організації військового (корабельного) господарства у підрозділах Державної прикордонної служби України; відбір і структурування змісту навчального матеріалу з урахуванням актуальних вимог до військового (корабельного) господарства, реформування організаційно-штатної структури Державної прикордонної служби України (зміни у структурі навчальних дисциплін, навчально-матеріального забезпечення, спеціальних курсів, факультативів тощо) з урахуванням досвіду країн НАТО; набуття майбутніми офіцерами умінь і навичок на засадах контекстного навчання з використанням потенціалу військового стажування та навчальної практики; професійний розвиток/саморозвиток науково-педагогічних працівників з питань логістики, а також – створення інформаційно-освітнього середовища для ефективного формування у курсантів необхідних навичок і вмінь щодо організації та ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах Державної прикордонної служби України, мотивування в них поглибленого вивчення логістики прикордонного відомства. 

Ключові слова: організація, військове (корабельне) господарство, підрозділи Державної прикордонної служби України, педагогічні умови, забезпечення.

Список використаних джерел

 1. Про Державну прикордонну службу: Закон України від 03.04.2003 р. № 661-IV із змінами внесеними Законом України від 03.12.2020 р. № 1052-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text (дата звернення: 11.04.2021).
 2. Саган В. В. Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення Державної прикордонної служби України на основі впровадження системи збору, обробки і доведення даних про заправку пальним. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Військові та технічні науки. Хмельницький: НАДПСУ, 2018. № 3 (77). С. 150–159.
 3. Гащук В. А. Педагогічні умови деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Хмельницький, 2016. 233 с.
 4. Гнидюк О. П. Педагогічні умови підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосконалення: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Хмельницький, 2015. 236 с.
 5. Мозальова В. Є. Педагогічні умови моніторингу якості підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Хмельницький, 2017. 236 с.
 6. Шепель М. Є. Педагогічні умови професійної адаптації студентів до простору вищого педагогічного навчального закладу. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби. Серія: Педагогічні та психологічні науки. Хмельницький: НАДПСУ, 2010, № 56. С. 143–145.
 7. Павленко Р. В. Педагогічні умови формування морально-вольових якостей майбутнього командира у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби. Серія: Педагогічні та психологічні науки. Хмельницький: НАДПСУ, 2009. № 49. С. 45–49.
 8. Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посіб. Київ: Либідь, 2002. 559 с.
 9. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. 3-тє вид., переробл. та доповн. Київ: Центр навчальної літератури, 2010. 288 с.
 10. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посіб. Київ: Вища шк., 1997. 304 с.
 11. Саган В. В. Сутність, особливості змісту і структура поняття «професійна готовність офіцера прикордонника до ведення військового (корабельного) господарства». Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби. Хмельницький: НАДПСУ, 2021. № 1. С. 283–298.
 12. Пожидаєва О. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності / Наукові записки: зб. ст. Серія: Психолого-педегогічні науки. 2012. № 6. С. 133–139.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України