АКТУАЛЬНІ ВЕКТОРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСІБ РЯДОВОГО ТА НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и): Пушкарський В. Г., Чибісов О. В.

Місце роботи:

 

Пушкарський В. Г.,

старший викладач кафедри
правової та спеціальної підготовки,

Територіально відокремлене відділення «Кам’янська філія
Академії Державної пенітенціарної служби»

(51901, Україна, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., вул. Колеусівська, 39,

e-mail: ratibor19777@ukr.net)

ORCID: 0000-0001-5908-6265

 

Чибісов О. В.,

викладач центру професійної освіти,

Територіально відокремлене відділення «Кам’янська філія
Академії Державної пенітенціарної служби»

(51901, Україна, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., вул. Колеусівська, 39,

e-mail: alexandrchibisov750@gmail.com)

ORCID: 0000 0001 9738 401X

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 2 (9): 202–218

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.02.202

Анотація

У статті наведено аналіз змісту професійної підготовки осіб рядового та начальницького складу пенітенціарної системи України, зокрема ефективність здійснення освітнього процесу в умовах воєнного стану та непередбачених ситуацій за рахунок змішаного навчання та використання дистанційної форми освіти.

Мета дослідження – виокремлення особливостей професійної підготовки осіб рядового та начальницького складу ДКВС України в умовах воєнного стану та шляхів її вдосконалення з огляду на чинне законодавство про освіту.

Результати дослідження. Особливу увагу приділено особливостям освітнього процесу професійної підготовки осіб рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, зокрема на базі Академії Державної пенітенціарної служби, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України.

Визначено ряд актуальних векторів удосконалення професійної підготовки та розглянуто окремі випадки моніторингу якості освітнього процесу, що дали змогу переконатися в ефективності та високому рівні задоволеності його учасників.

Зроблено акцент на особливостях професійної підготовки, зокрема тих, які виникають у зв’язку з необхідністю проведення занять з тактико-спеціальної та вогневої підготовки, що досить складно реалізувати в період воєнного стану за умови дистанційного навчання.

Висновки. Актуальними векторами професійної підготовки осіб рядового та начальницького складу ДКВС України на сьогодні є створення єдиної освітньої установи з відповідними філіями, залучення до сфери її діяльності всіх освітніх рівнів здобуття вищої освіти та підвищення кваліфікації; гнучке й ефективне залучення дистанційного формату навчання, плавний симбіоз навчання на відстані з якісною очною практичною підготовкою в умовах воєнного стану; застосування інноваційних технологій, спеціальних сервісів і програм для реалізації специфіки освітнього процесу. Зазначено перспективи подальших пошуків.

Ключові слова: професійна підготовка, дистанційне навчання, воєнний стан, особи рядового та начальницького складу, Державна кримінально-виконавча служба, професійне навчання пенітенціаріїв.

 

Список використаних джерел

 1. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. Офіційний вісник України. № 7. Ст. 23.
 2. Класифікатор професій ДК 003:2010 : наказ Держспоживстандарту України від 25.10.2021 р. № 810. Чинний, зі змінами, внесеними 25.10.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0810930-21#n45 (дата звернення: 27.08.2022).
 3. Статут Державної Академії пенітенціарної служби : наказ Міністерства юстиції України від 5.05.2021 р. № 1592/5. Чернігів, 2021. 37 с. URL: http://academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2021/08/Statut-Akademii-Derzhavnoi-penitenciarnoi-sluzhbi.pdf (дата звернення: 27.08.2022).
 4. Деякі питання організації дистанційного навчання : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 р. № 1115. Офіційний вісник України. № 81. Ст. 2645.
 5. Аніщенко В. О. Система та педагогічні умови формування професійної компетентності офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки. Чернігів, № 4 (19). С. 6–25. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/ pedzbirnyk/article/view/254 (дата звернення: 29.08.2022).
 6. Василик В. В. Уряд видав розпорядження про створення єдиної системи відомчої освіти ДКВС України. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/vitaliy-vasilik-uryad-vidav-rozporyadjennya-pro-stvorennya-edinoi-sistemi-vidomchoi-osviti-dkvs-ukraini (дата звернення: 26.08.2022).
 7. Дармограй П. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів державної пенітенціарної служби України у процесі фахової підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Хмельницький, 2017. 270 с.
 8. Дука О. А., Григоренко А. М. Роль освіти дорослих в організації нової системи навчання персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Бюлетень Міністерства юстиції України. № 6. С. 47–51.
 9. Дука О. А. Розвиток професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна. Київ, 2019. 296 с.
 10. Інструкція з реєстрації на дистанційне навчання. Територіально відокремлене відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби». URL: http://govua.in.ua/index.php/navchalnyi-protses/slukhacham/online/instruktsiia (дата звернення: 29.08.2022).
 11. Кубрак Р. М., Сегеда В. М. Персонал установ виконання покарань як суб’єкт пенітенціарного впливу на засуджених. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. Чернігів, 2021. № 2 (10). С. 86-99. https://doi.org/10.32755/sjcriminal.2021.02.086.
 12. Невзоров Р. В. Формування фахової компетентності майбутніх військових пілотів із застосуванням засобів повітряно-тактичної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Льотна академія Національного авіаційного університету. Кропивницький, 2019. 287 с. https://doi.org/10.33251/2522-1477-2019-5-295-301.
 13. Предиткевич О. С. Формування готовності командирів військових підрозділів Збройних Сил України до педагогічної фасилітації у системі післядипломної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Хмельницький нац. ун-т. Хмельницький, 2018. 314 с.
 14. Романовський О. Г., Горбач І. О. Лідерський потенціал майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України. Теорія і практика управління соціальними системами. Харків : НТУ «ХПІ», 2019. № 2. С. 73–84.
 15. Сахнік О. В. Психологічні аспекти дослідження готовності молодих пенітенціаристів до успішної професійної самореалізації. Вісник Національного університету оборони України. № 6 (43). Київ, 2014. С. 351–355.
 16. Стеценко І. М. Концептуальні підходи щодо підготовки майбутніх працівників уповноваженого органу з питань пробації до виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Молодий вчений. № 2. Херсон, 2017. С. 548–553. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_130 (дата звернення: 27.08.2022).
 17. Стріха С. В. Індивідуальні особливості майбутніх психологів пенітенціарних установ як чинники їх професійного зростання : дис. … канд. психол. наук: 19.00.09. Хмельницький, 2018. 220 с.
 18. Чебоненко С. О. Мандрівка в перевернуту уяву про безперервну освіту персоналу пенітенціарної системи. Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки : матеріали міжнар. заочної наук.-практ. конф. (Чернігів, 30 черв. 2017 р.). Чернігів : Десна Прес, 2017. С. 132–139.
 19. Шеремета О. Результати педагогічного експерименту з формування у майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби здоров’язбе-режувальної компетентності у процесі професійної підготовки. Молодь і ринок. № 8 (175), 2019. С. 44–49.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України