ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАЧІВ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО РОБОТИ У СЕНСОРНО ЗБАГАЧЕНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Попович О. М.

Місце роботи:

Попович Оксана Михайлівна ,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри дошкільної та спеціальної освіти,

декан педагогічного факультету,

Мукачівський державний університет

( 89600, Україна, м. Мукачеве, вул. Ужгородська, 26,

e-mail: ksysha31071984@ukr.net

ORCID: 0000-0002-0321-048X

Researcher: ID AAJ-92 45-2021

 

Язык: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023.

№ 1(10): 192–204

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.01.192

Анотація

У поданій статті обґрунтовано педагогічні умови формування готовності майбутніх вихователів дітей раннього віку до роботи в сенсорно збагаченому середовищі закладу дошкільного освіти , а саме : інтеграція гуманітарних дисциплін з дисциплінами методично-практичної підготовки, необхідні для здійснення подальшої професійної діяльності майбутніми вихователями у групах дітей; забезпечення практичної реалізації здобутих знань, умінь та навичок у сенсорно збагаченому середовищі закладу дошкільної освіти; активізація творчого потенціалу студентів шляхом залучення до взаємодії з дітьми, батьками, колегами, спираючись на різні функції комунікації; моделювання освітніх ситуацій, спрямованих на оволодіння студентами рефлексивним проектуванням сенсорно збагаченої середовища. Вибрані нами педагогічні умови забезпечують ефективну підготовку майбутніх вихователів в закладах вищого освіти та сприяють формуванню готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності, що є надзвичайно актуальною проблемою сьогодення.

Ключові слова: педагогічні умови, професійна підготовка, вихователь закладу дошкільної освіти, діти раннього віку, сенсорно збагачена среда.

Список використаних джерел

 1. Болюбаш Н. М. Фактори та умови формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами інформаційного середовища Moodle. Інформаційні технології та засоби навчання . 2010. №3 (17). URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/ 246/232 (дата звернення: 27.01.2023). https://doi.org/10.33407/itlt.v17i3.246
 2. Васянович Г. П. Методологічні контексти педагогічної науки на сучасному етапі її розвитку. Педагогіка та психологія професійної освіти: науковий пошук, проблеми, перспективи: матеріали науково-практичної конференції (м. Львів, 23 квітня 2013 р.). Львів: Сполом, 2013. С. 7–28.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / устр. і голів. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2003. 1440 с.
 4. Гельжинська Т. Я. Педагогічні умови формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій. Імідж сучасного педагога . 2017. № 8 (177). С. 29-32.
 5. Професійна освіта : словник : навч. посібник / уклад. С. У. Гончаренко та ін.; за ред. Н. Г. Нічкало. Київ: Вища школа, 2000. С. 142-143.
 6. Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словарь . 2-ге вид., доповн. й виправл. Рівне : Волинські обереги, 2011 . 519 с.
 7. Гончаренко С. У. Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення. Рівне: Волинські обереги, 2012. 192 с.
 8. Дубич К. В. Особистісно орієнтоване виховання здобувачів освіти в умовах соціокультурної середовища вищого навчального закладу : дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Луганськ, 2007. С. 67-168.
 9. Житник Н. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки бакалаврів економіки у коледжі ІІ рівня акредитації : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Криворізький державний педагогічний університет. Кривий Ріг, 2002.
 10. Зимовець О. А. Педагогічні умови формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2015. № 4. С. 102–104.
 11. Козяр М. М., Козловська І. М. Науково-педагогічний словник. Львів : Сполом, 2011. 216 с.
 12. Костюшко Ю. О. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Житомирський державний університет імені Івана Франка. Житомир, 2005. С. 89–127.
 13. Купенко О. В. Система формування проєктної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи у процесі професійної підготовки : дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / Сумський державний університет; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Суми – Хмельницький, 2021. С. 88–178.
 14. Литвин А., Мацейко О. Методологічні засади поняття «педагогічні умови». Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. № 4. С. 43–63.
 15. Літвінчук С.Б. Педагогічні аспекти напрямків сучасної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. Вип. 6. Ч. 1. Вінниця : РВВ ДП «Державна картографічна фабрика». 2002. С. 8–10.
 16. Литвин А., Мацейко О. Методологічні засади поняття «педагогічні умови». Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. № 4. С. 44–67.
 17. Манько В. М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін. Соціалізація особистості : збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Київ : Логос, 2000. Вип. 2. С. 153–161.
 18. Матійків І. М. Психологічні умови формування професійної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2008. 245 с.
 19. Методологічні засади педагогічного дослідження : монографія / Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило та ін.; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. 248 с.
 20. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. Т. 3/ уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. Київ: Аконіт, 2005. 863 с.
 21. Острянська О. А. Формування комплексних педагогічних умінь у майбутніх учителів початкових класів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороді. Харків, 2002. 24 с.
 22. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: навч. посібник / за ред. І. О. Зязюна, О. М. Пєхоті. Київ: Видавництво А.С.К., 2003. 240 с.
 23. Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. О. В. Семенової. Одеса: Пальміра, 2006. 364 с.
 24. Філософський енциклопедичний словарь / В. І. Шинкарук (гол. ред.) та ін. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України