УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВИЧОК УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ

Автор(и): Пестрецов О. В.

Місце роботи:

Пестрецов О. В.,

старший викладач центру професійної освіти,

Територіально відокремлене відділення

«Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби»

(51901, Україна, м. Кам’янське, Дніпропетровська область,

вул. Колеусівська, 39,

e-mail: oleksijpestrecov@gmail.com)

ORCID: 0000-0001-6813-3705

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2023. № 1(10): 174–191

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.01.174

Анотація

У статті розкрито роль навичок управління вогнем у контексті професійної діяльності фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВСУ). Доведено важливість вогневої підготовки для забезпечення високого рівня професійної компетентності та конкурентоздатності в межах освітнього простору підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Показано місце дисципліни «Вогнева підготовка» для професійної підготовки в межах навчального плану, а також розкрито її зміст та структуру, практичне спрямування як курсу, так і рівня здобувачів у цілому. Описано вектор удосконалення освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців ДКВСУ, а також способи вдосконалення практично орієнтованих навичок управління вогнем, що дозволять швидко орієнтуватися в умовах невизначеності, нестандартних службових ситуаціях і надзвичайних умовах воєнного стану, мати високий рівень готовності до використання вогнепальної зброї.

Ключові слова: професійна підготовка, дистанційне навчання, воєнний стан, управління вогнем, майбутні фахівці Державної кримінально-виконавчої служби України, професійне навчання персоналу пенітенціарної системи.

 

Список використаних джерел

 1. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/642022-41397 (дата звернення: 10.01.2023).
 2. Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України : Закон України від 03.03.2022 р. № 2114-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2114-20#Text (дата звернення: 09.01.2023).
 3. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 10.01.2023).
 4. Про затвердження Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2022 р. № 448. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.01.2023).
 5. Деякі питання організації дистанційного навчання : наказ МОН України від 08.09.2020 р. № 1115. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ z0941-20#Text (дата звернення: 10.01.2023).
 6. Статут Академії Державної пенітенціарної служби : наказ Міністерства юстиції України від 05.05.2021 р. № 1592/5. Чернігів, 2021. 37 с. URL: http://academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2021/08/Statut-Akademii-Derzhavnoi-penitenciarnoi-sluzhbi.pdf (дата звернення: 08.01.2023).
 7. Класифікатор професій ДК 003:2010 : наказ Держспоживстандарту України від 25.10. 2021 р. № 810 чинний, зі змінами, внесеними 25.10.2021. URL: https://www.buhoblik.org.ua/rizni/2021/zmini-classif-25-oct-2021.html (дата звернення: 10.01.2023).
 8. Аніщенко В. О. Система та педагогічні умови формування професійної компетентності офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2020. № 19 (4). С. 6–25. URL: file:///C:/Users/anech/Downloads/254-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-848-1-10-20200508%20(1).pdf (дата звернення: 11.01.2023).
 9. Аніщенко В. О. Застосування спеціалізованих тренінгів для формування сучасних професійних компетентностей майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України. Virtus: Scientific Journal. 2019. № 38. С. 7982.
 10. Вогнева підготовка : навч. посіб. / заг. ред.  В.В. Федорова ; МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків : ХНУВС, 2019. 256 с.
 11. Дармограй П. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів Державної пенітенціарної служби України у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Хмельницький, 2017. 21 с. URL: http://46. 63.9.20:88/jspui/bitstream/ 123456789/83/4/Darmohrai_aref.pdf (дата звернення: 10.01.2023).
 12. Діденко О. В. Універсальні компетентності майбутнього фахівця пенітенціарної служби. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали II міжнародної науковопрактичної конференції (м. Чернігів, 04 листопада 2022 р.). Чернігів : Академія ДПтС, 2022. С. 7173. URL: https://academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/Konferenciya_04.11.pdf (дата звернення: 10.01.2023).
 13. Дука О. А. Розвиток професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна. Київ, 2019. 22 с. URL: http://ipood.com.ua/data/ avtoreferaty_i_dysertatsii/2019/DUKA_avtoref_pas.pdf (дата звернення: 10.01.2023).
 14. Зюбан М., Муленко О., Бондаренко С. Підготовка військово­службовців з вогневої підготовки в сучасних умовах. Молодий вчений. 2022. № 1 (101). С. 124127.
 15. Козяр М. М., Виноградський Б. А., Ковальчук А. М. Основи влучної стрільби : навч. посібник. Львів : ЛДУБЖ. 2008. 106 с.
 16. Конєв О. Ю., Геращенко О. С. Удосконалення методики навчання вогневої підготовки здобувачів вищої освіти навчальних закладів зі специфічними умовами навчання та цивільних осіб в умовах воєнного стану. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1–2. С. 99104.
 17. Кубрак Р. М. Проблемні питання застосування вогнепальної зброї персоналом установ виконання покарань. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 05 листоп. 2021 р.). Чернігів : Академія ДПтС, 2021. С. 150–153.
 18. Кубрак Р. М. Сучасні вектори організації професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Територія успіху. Київ. 2016. № 2 (3). С. 810.
 19. Лавніченко О. В., Черніченко Ю. М., Пеньков С. Д. Правила стрільби із стрілецької зброї та засобів ближнього бою : навч. посібник. Харків : Військовий інститут НГУ, 1998. 29 с.
 20. Основи вогневої підготовки :навч. посіб. / М. М. Удянський, І. О. Толкунов та ін. Харків : НУЦЗУ, 2020. 147 с. URL: http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2022/Udianskii_2020_ 147.pdf (дата звернення: 10.01.2023).
 21. Романовський О. Г., Горбач І. О. Лідерський потенціал майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України. Теорія і практика управління соціальними системами. 2019. № 1. С. 7384.
 22. Сахнік О. В. Психологічні аспекти дослідження готовності молодих пенітенціаристів до успішної професійної самореалізації. Вісник Національного університету оборони України. 2014. № 6 (43). С. 351355.
 23. Чебоненко С. О. Мандрівка в перевернуту уяву про безперервну освіту персоналу пенітенціарної системи. Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки : матеріали міжнар. заочної наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 30 черв. 2017 р.). Чернігів : Десна Прес, 2017. С. 132139.
 24. Шеремета О. Результати педагогічного експерименту з формування у майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби здоров’язбезрежувальної компетентності у процесі професійної підготовки. Молодь і ринок. 2019. № 8 (175). С. 4449.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України