ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ

Автор(и): Паскевська Ю. А.

Місце роботи:

Паскевська Ю. А.,

кандидат психологічних наук, доцент,

Волинський національний університет імені Лесі Українки,

(43025, Україна, м. Луцьк, просп. Волі, 13, e-mail: japzp@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-9944-8555

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 2(9): 164–175

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.02.164

Анотація

Стаття присвячена аналізу підходів до визначення критеріїв та показників психічного здоров’я. Актуальність дослідження обумовлена значенням феномену психічного здоров’я для здійснення фахівцями успішної професійної діяльності в пенітенціарній системі.

Запропоновано визначення, що рівень психічного здоров’я персоналу пенітенціарних установ буде залежати від того, наскільки у них розвинені психічні функції, наскільки швидко вони реагують на зміни (емоційно, думками, діями), які психологічні особливості мають та які стосунки складаються з різними соціальними групами. Психічне здоров’я забезпечує відповідний віку рівень адаптації до змін навколишнього середовища та виявляється через адекватність поведінкових проявів. У статті представлено підходи щодо структурування критеріїв психічного здоров’я персоналу пенітенціарних установ відповідно до прояву психічного: психічні стани, процеси, властивості з урахуванням специфіки умов здійснення професійної діяльності.

Висвітлено важливі критерії психічного здоров’я персоналу пенітенціарних установ: вміння діяти в ситуації невизначеності, мати розвинену стресостійкість, резильєнтність, критичне ставлення, здатність планувати, самоконтроль, здатність до тривалого збереження активності в екстремальних ситуаціях, психічна рівновага, потреба в кар’єрному саморозвитку.

Здійснено акцент на застосуванні системи оцінки психічного здоров’я, що забезпечить своєчасне виявлення особливостей розвитку персоналу пенітенціарної системи, а також дозволить у контексті програми психогігієни й психопрофілактики визначити та нейтралізувати чинники, які спричиняють дезадаптацію, деформацію потребово-мотиваційної сфери, гальмують процеси особистісного та професійного розвитку.

Ключові слова: психічне здоров’я, персонал пенітенціарних установ, критерії психічного здоров’я, професійна діяльність, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості, психопрофілактика.

Список використаних джерел

 1. Про психіатричну допомогу : Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1489-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text (дата звернення: 15.08.2022).
 2. Зміцнення психічного здоров’я: концепції, нові дані, практика : доповідь Всесвітньої організації охорони здоров’я, Департамент психічного здоров’я та токсикоманії у співпраці з Вікторіанським фондом зміцнення здоров’я і Університетом Мельбурн. ВООЗ. Женева, 2005.
 3. World Health Organization. Mental health: strengthening our response. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-ourresponse (дата звернення: 15.08.2022).
 4. The Biopsychosocial Model: Interdisciplinarity in Science and Medicine, The University of Rochester Medical Center, 2004. Vol. 3, Issue 1, pp. 6–9. URL: https://sa.rochester.edu/jur/issues/fall2004/interview-ader_brown.pdf (дата звернення: 18.08.2022).
 5. Братусь Б. С. Психологическое и нравственное пространство нормы. Журнал практикующего психолога. 1997. № 3. С. 6–15.
 6. Кохан В. Г. Діяльність військового керівника по збереженню психічного здоров’я військовослужбовців : автореф дис… канд. психол. н.: 19.00.09 / Національна академія ПВУ ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2003. 18 с.
 7. Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах. Київ : Ніка-Центр, 2006. 580 с.
 8. Військова психологія та педагогіка: інноваційний підхід : підручник: у 2 ч. Ч. 1. / за ред. С. Д. Максименка. Київ : НУОУ, 2012. 472 с.
 9. Потапчук Є. М. Теорія та практика збереження психічного здоров’я військовослужбовців : монографія. Хмельницький, 2004. 322 с.
 10. Світлична Н. О. Соціально-психологічні чинники збереження психологічного здоров’я працівників МНС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.09 / Національний університет цивільного захисту України. Харків, 2013. 18 с.
 11. Екстремальна та кризова психологія : термінологічний словник / О. В. Тімченко та ін. Харків : ХНАДУ, НУЦЗУ. 2010. 291 с.
 12. Ананьев В. А. Введение в психологию здоровья : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Балтийская педагогическая академия, 1998. 148 с.
 13. Болтівець C. І. Ефективне застосування заходів пропагування серед молоді психогігієнічного виховання в навчальних закладах (методичні рекомендації). Практична психологія і соціальна робота. 2010. № 12. С. 67–70.
 14. Психологія здоров’я людини : навч. посіб. / за ред. І. Я. Коцан. Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. 316 с.
 15. Mirgorod N. V. Mental health professionals extreme profile. Russian Journal of Education and Psychology. Vol. 9. № 2-2. Р. 154–161.
 16. Психология здоровья : учеб. для вузов / под ред. Г. С. Никифорова. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 607 с.
 17. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я : навч. посіб. / заг. ред. М. С. Корольчука. Київ : Фірма «ІНКОС», 2002. 272 с.
 18. Актуальні проблеми психогігієни та психопрофілактики у військових частинах та підрозділах : методичний посібник для командирів, офіцерів виховної роботи та лікарів / М. Бондаренко, М. Вернодубов, А. Паламарь. Одеса : ВКФ ДРУК, 1998. 107 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України