ГЕНЕЗА ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» І «КОМПЕТЕНЦІЯ» У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

Автор(и): Нестеренко С.А.

Місце роботи:

Нестеренко С.А.,

аспірантка кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього ме-неджменту,

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

(16600, Україна, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Графська, 2,

e-mail: sofiianesterenko16@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-9000-2557

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 220–230

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.220

Анотація

Розвиток компетентностей є важливим аспектом для кожної особистості, адже це забезпечує досягнення високих результатів у роботі і дозволяє виконувати завдання більш ефективно та професійно. У сучасному світі існують суголосні поняття «компетентність» і «компетенція», які трактуються науковцями по-різному.

Метою цієї статті є дослідження походження понять «компетентність» і «компетенція», увиразнення дефініцій кожного із понять і доцільність вживання саме цих тлумачень педагогами закладів за­гальної середньої освіти.

Висновки. Встановлюючи співвідношення між поняттями «компетенція» і «компетентність», вважаємо доцільним акцентувати увагу на їх розмежуванні. Відповідно до досліджуваних тлумачень цих понять зауважимо, що компетенція трактується певною установою, державою як наперед задана вимога до знань, умінь, навичок, якою повинна володіти особистість задля успішної діяльності в межах потрібної сфери діяльності. У свою чергу, компетентність – є надбанням самої особистості, що визначає якісний рівень засвоєння знань, умінь, навичок та здатності імплементувати їх на основі власного досвіду, що проявляється проявляється в критичний момент за рахунок вміння знаходити зв’язок між ситуацією та знаннями, у прийнятті адекватних рішень нагальної проблеми. Важливим буде зазначити, що компетенція на пряму пов’язана з компетентністю, оскільки конкретно окреслює задане коло питань у тій сфері діяльності, з якою повинна бути добре обізнана, тобто компетентна, особистість. Отже, компетенція є заздалегідь визначеним набором знань, умінь, навичок, а компетентність виступає власне якісною характеристикою засвоєння цих знань і умінь, що проявляється в процесі практичної діяльності.

Ключові слова: компетенція, компетентість, мовна компетенція, компетентнісний підхід, педагогічна компетентість, професійна компетентність учителя.

Список використаних джерел

 1. Hoffmann T. The meanings of competency. Journal of European Industrial Training. 1999. Vol. 23. No. 6. Р. 275–286.
 2. Moore D., Cheng M., Dainty A. Competence, competency and competencies: performance assessment in organisations. Work Study. 2002. Vol. 51. No. 6. P. 314–319.
 3. Norris N. The Trouble with Competence. Cambridge Journal of Education. 1991. Vol. 21. Issue 3. P. 331–341.
 4. Teodorescu T. Competence versus competency: What is the difference? Performance Improvement. 2006. Vol. 45. Issue 10. P. 27–30.
 5. Westera W. Competences in education: A confusion of tongues. Journal of Curriculum Studies. 2001. Vol. 33. Issue 1. P. 75–88.
 6. Бабак С. В., Бабак К. В. Компетенція та компетентність як ключові поняття педагогіки. Роль педагога у формуванні фахових компетенцій студентів вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. 2016. № 1. С. 59–68.
 7. Фоменко Т. М. Аналіз понять «компетентність» та «компетенція». Образование и наука ХХІ века – 2014 : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Софія, 17–25 жов. 2014 р.). Софія : Бял ГРАД-БГ ООД, 2014. T. 6. С. 92–94.
 8. Лейко С. В. Поняття «компетенція» та «компетентність»: теоретичний аналіз. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. № 4. С. 128–135.
 9. Трачук В. М. Формування творчої особистості та життєвих компетентностей учнів на основі використання інноваційних технологій. Всеосвіта. URL: https://vseosvita.ua/library/embed/010050bm-0420.docx.html (дата звернення: 29.02.2024).
 10. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462. Офіційний вісник України. 2011. № 33. Cт. 1378.
 11. Банашко Л. В., Севастьянова О. М., Крищук Б. С., Тафінцева С. І. Концепція педагогічної компетентності майбутніх учителів у системі ступеневої підготовки спеціалістів початкової ланки освіти / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. 2022. URL: https://www.kgpa.km.ua/?q=node/233 (дата звернення: 29.02.2024).
 12. Чорноус В. П. Сутність поняття «професійно-педагогічна компетентність» майбутнього вчителя початкової школи. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. 2020. № 33. С. 179–182.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України