СУБКУЛЬТУРА ЗАСУДЖЕНИХ ЯК ВИД КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ: КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и): Настояща У. В.

Місце роботи:

Настояща У. В.,

старший викладач кафедри психології;

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-4697-2206

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 98-111

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.01.098

Анотація

Стаття присвячена розмежуванню субкультури засуджених та кримінальної субкультури. Проведений теоретичний аналіз наукових праць на основі міждисциплінарного підходу допоміг розмежувати субкультуру засуджених та кримінальну субкультуру в контексті їх проявів у суспільній свідомості.

Визначено, що субкультура засуджених розвивається на основі кримінальної субкультури, що виконує регулятивну функцію по відношенню до засуджених. Виокремлено критерії розмежування субкультур, що надає кожній із них окреме місце у загальному континуумі і стосується: відношення до соціальних та законодавчих норм, місця формування та форм прояву, особливостей комунікації та самопрезентацій. Стверджується, що чіткість розмежування субкультури засуджених та кримінальної субкультури буде створювати підґрунтя розгортанню в умовах тюремного перебування процесів реабілітації засуджених та підвищення ефективності пенітенціарної служби. Визначено, що субкультура засуджених являє собою латентно-антисоціальну, що формується в місцях позбавлення волі під дією кримінальної субкультури, якою нормується та скеровується, проявляється у рольовому розподілі засуджених, специфіці комунікації, атрибутах; опирається на криміногенні регулятори поведінки, визначаючи ступінь приналежності до групи. Носіями субкультури засуджених є особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.  Встановлено, що субкультура засуджених є структурним елементом кримінальної субкультури із власною системою норм, цінностей, традицій, звичаїв, що регулюють поведінку засуджених в неофіційній структурі установ виконання покарань. Її виникнення та існування в місцях позбавлення волі обумовлює компенсаторну психологічну реакцію із вимушеним прагненням пристосуватися, забезпечити свою безпеку, самоствердитися в співтоваристві собі подібних, де неминуче формується притаманна такому співтовариству система цінностей, понять, звичаїв, що регулює взаємини між ізольованими від суспільства особами.

Субкультура засуджених створюється і проявляється в місцях позбавлення волі, характеризується збереженням норм, цінностей, традицій, звичаїв кримінальної субкультури, передбачає формування адаптивних механізмів щодо місць позбавлення волі із подальшим включенням в процес реабілітації.

Ключові слова: субкультура (кримінальна, тюремна, засуджених), установи виконання покарань, норми регуляції поведінки.

Список використаних джерел

 1. Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М. ОГИ, 2004. 286 с
 2. Пирожков В. Ф. Законы преступного мира молодежи (криминальная субкультура). Тверь: ИПП Приз. 1994. 328 с.
 3. Медведєв В.С. Кримінальна психологія. К.: НАВСУ, 2003. 234 с
 4. Мертон Р. Социальная структура и аномия. Социология преступности (Современные буржуазные теории). Перевод с французского Е.А. Самарской. Редактор перевода М.Н. Грецкий. Москва: Издательство «Прогресс». 1966. C. 299-313
 5. Александров Ю.К. Очерки криминальной субкультуры. Краткий словарь уголовного жаргона. М., 2014. С. 29.
 6. Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. М.: Юрист, 1995. 543с.
 7. Мацкевич И.М. Криминальная субкультура. Российское право. М., 2005. № 1. С. 25- 29
 8. Джужа О., С. Колб Вплив злочинної субкультури на безпеку життєдіяльності особи у місцях позбавлення волі. Історико-правовий часопис. 2016. №1. С. 134-142. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2016_1_28
 9. Дубягина О.П. Криминологическая характеристика норм, обычаев и средств коммуникации криминальной среды. Москва: Юрлитинформ, 2008. 207с.
 10. Корецкий Д.А., Тулегенов В.В. Криминальная субкультура и ее криминологическое значение. Монография. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. 241 с.
 11. Хорошая В.С. Теоретическое осмысление феномена криминальной субкультуры. Психология, социология и педагогика. 2017. № 9 [Электронный ресурс]. URL: http://psychology.snauka.ru/2017/09/8366 (дата обращения: 13.05.2021). https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalnaya-subkultura-i-ee-preduprezhdenie
 12. Бочарніков Д., Радзієвський В. Субкультура аномії у вимірі субкультурології: правовий контекст. Підприємництво, господарство і право. 2015. №9. С. 57-61 Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2015_9_14
 13. Смирнов Л.Б. Особенности пенитенциарной субкультуры. Криминология Вчера, Сегодня, Завтра. 2018. №2 (49). С. 57-61
 14. Смирнов Л.Б. Пенитенциарная безопасность и проблемы её обеспечения. Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2013. № 3 (20). С. 67-72.
 15. Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. Неблагоприятное влияние на личность в микросреде. М., 1975. С. 112.
 16. Олейник А.Н. Тюремная субкультура. Москва. 2001
 17. Киселева Р.Н. Организационная культура и криминальная субкультура в исправительных учреждениях. Ведомости уголовно-исполнительной системы № 2– 2013 С.16-24.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України