СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УМОВАХ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

Автор(и): Назарко С.О.

Місце роботи:

Назарко С. О.,

кандидат економічних наук, доцент,

учений секретар,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: s.nazarko@ukr.net)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4841-9201

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 159–172

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.159

Анотація

Стаття присвячена вивченню теоретичних і практичних аспектів формування та розвитку економіки знань. Запропоновано модель економіки знань, яка описує економічну систему, де знання є ключовим ресурсом і визначають ефективність економічних процесів. Зазначено, що важливою умовою конкуренто­спроможності суб’єктів господарювання є здатність генерувати, впроваджувати та використовувати інновації, а на результативність інноваційної діяльності компанії переважно впливають фактори, пов’язані з науково-технічними роботами. Розглянуто ефективність використання інтелектуального капіталу України як фактор трансформації національної економіки в економіку знань. Сформульовано проблематику щодо сучасних аспектів інтелектуальної еміграції та скорочення обсягів наукових досліджень і розробок в Україні.

Визначено особливості становлення та розвитку економіки знань. Досліджено фактори управління знаннями та методи отримання знань у нових економічних умовах. Зазначено основні перешкоди на шляху розвитку економіки знань в Україні. Проаналізовано розподіл загального обсягу фінансування наукового сектору та запропоновано напрямки реформ у сфері фінансування наукових досліджень в Україні. Сформовано рекомендації щодо відбудови потужного наукового сектору, який би приносив максимальну користь майбутній післявоєнній економіці.

Ключові слова: економіка знань, інновації, інтелектуальна власність, інтелектуальна еміграція, глобалізація, людський капітал, інформаційні технології.

Список використаних джерел

 1. Важливість розвитку людського капіталу у сучасному світі. Якою має бути стратегія України. URL: https://uifuture. org/publications/vazhlyvist-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-u-suchasnomu-sviti-yakoyu-maye-buty-strategiya-ukrayiny/.
 2. Данилишин Б. М. Про роль національної науки у відродженні України. URL: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/ 515894_pro_rol_natsionalnoi_nauki.html.
 3. Демчишак Н. Б. Роль економіки знань у побудові інноваційної моделі розвитку України. Молодий вчений. 2018. № 7 (1). С. 258–263. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_ 2018_7(1)_60.
 4. Державна служба статистики України. URL: https://www. ukrstat. gov.ua/.
 5. Освіта України в умовах воєнного стану : інформаційно-аналітичний збірник. Київ, 2022. 358 с. URL: https://iea.gov.ua/ 5648-2/.
 6. Казакова Н. А. Перспективи розвитку економіки знань України як актора напівпериферії Європи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2020. № 12. C. 129–139. URL: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-13.
 7. Маслак О. І. Економіка знань: еволюція наукових уявлень, складові та чинники формування в новітніх умовах. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy. nayka. com.ua/?op=1&z=8457. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.12.17
 8. Назарко С. О. Управління людським капіталом в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 41. URL: https:// doi.org/ 10. 32782/2524-0072/2022-41-32.
 9. Турчіна С. Г. Розвиток економіки знань в умовах інтеграції України до світового господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Cерія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород : Гельветика, 2017. Вип. 13. Ч. 2. С. 133–136.
 10. Терлецька К. Що таке суспільство знань, і як його будують в Україні? URL: https://zn.ua/ukr/EDUCATION/shcho-take-suspilstvo-znan-i-jak-joho-budujut-v-ukrajini.html.
 11. Шлях до суспільства, заснованого на знаннях. URL: https:// kpi.ua/knowledge-society.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України