ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДРУГОГО РІВНЯ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХОЛОГІЯ»)

Автор(и): Набок А.І., Борисенко І.В.

Місце роботи:

Набок А.І.,  

кандидат філологічних наук, доцент,

доцент кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-3696-9505

 

Борисенко І.В.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

завідувач кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-1191-3126

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. №1(8): 131-140

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.131

Анотація

Нещодавні соціологічні дослідження доводять пряму залежність економічного розвитку європейських країн від рівня оволодіння англійською як мовою міжнародного спілкування. З огляду на це, зростає необхідність нарощування англомовного потенціалу в закладах вищої освіти загалом та на магістерському рівні зокрема для уможливлення різнобічного розвитку кожного громадянина.

Релевантність вивчення англійської для розширення освітніх і професійних горизонтів та можливостей спонукає до розробки державних ініціатив, метою яких є забезпечення ринку праці конкурентноспроможними випускниками; інтеграція освітнього та академічного сегментів до міжнародної та європейської спільнот; підтримка більш поглибленого й систематизованого вивчення іноземної мови, англійської зокрема, як пріоритетної галузі державної політики.

Основою для впровадження специфічних рекомендацій та конкретних кроків у царині розвитку англійської мови слугує відповідна візія як передбачуваний освітній результат до 2025 року. Згідно з прогнозами наслідками введення послідовних кроків мають стати підвищення рівня володіння мовою студентами й викладачами, більша увага і краща репутація англійської завдяки методам викладання високої якості, вільному доступу до освітніх ресурсів, підтримці фахового зростання академічного персоналу та релевантний зміст дисциплін, що викладають. Останній з перерахованих кроків викликає особливу зацікавленість розробників навчальних курсів «Іноземна мова професійного спрямування» для другого рівня вищої освіти, позаяк ступінь магістра здобувають за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами. Саме освітньо-професійна програма як система потрібних компонентів у рамках обраної спеціальності визначає очікувані компетентності, якими має оволодіти здобувач, зумовлюючи особливості змісту навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування».

Ключові слова: другий рівень освіти, «Іноземна мова професійного спрямування», психологи, міждисциплінарний підхід, компетентнісний підхід, знання, вміння, навички.

Список використаних джерел

  1. Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів. Київ: «Ленвіт», 2013. 590 с.
  2. Галіцан О. А., Койчева Т. І., Осипова Т. Ю. Професійна підготовка магістрів гуманітарного профілю: компетентнісний підхід. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 30. Т. 1. С. 24–27.
  3. Корякін О. О. Педагогічні умови розвитку конструктивного лідерства майбутніх магістрів гуманітарного профілю у процесі професійної підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Суми: СумДПУ ім. А .С. Макаренка, 2018. 20 с. URL: http://repository.sspu. sumy.ua/handle/123456789/5584 (дата звернення: 25.04.2022).
  4. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація: навч. посібник. Київ: «Академія», 2012. 288 с.
  5. Радченко К. А. Міждисциплінарний підхід як умова формування професійної компетентності майбутніх військових юристів. Наукові записки кафедри педагогіки. 2018. Вип. 42. С. 145–153.
  6. Цимбал І. В. Когнітивні утруднення у процесі читання іншомовних наукових текстів та шляхи їх подолання. Вісник НТУУ – КПІ. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2012. Вип. 3. С. 86–90.
  7. Щеголєва Т. Л. Педагогічні шляхи подолання труднощів іншомовної підготовки курсантів військових закладів вищої освіти в педагогічній теорії і практиці. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 30. Т. 1. С. 174–178.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України