ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДКВС УКРАЇНИ

Автор(и): Мицька О. І., Бабич А. В.

Місце роботи:

Мицька О. І.,

кандидат юридичних наук,
начальник кафедри правової та спеціальної підготовки,
Територіально відокремлене відділення «Кам’янська філія
Академії Державної пенітенціарної служби»,

(51901, Україна, м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 39,

e-mail: myckaaleksandr@gmail.com)

ORCID: 0000-0003-4621-8809;

 

Бабич А. В.,

викладач центру професійної освіти,

Територіально відокремлене відділення «Кам’янська філія
Академії Державної пенітенціарної служби»

(51901, Україна, м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 39,

e-mail: babich-av@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-8180-3387

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 149–158

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.149

Анотація

У статті розглянуто психолого-педагогічний аспект безпечної діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України в рамках установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Безпечна діяльність персоналу в пенітенціарних установах не може не бути неактуальною темою, оскільки від неї  залежить збереження психічного та фізичного здоров’я і життя персоналу, засуджених, ув’язнених та осіб, які з певних причин відвідують установи. Об’єктом нашого дослідження є психолого-педагогічний кут розгляду цього питання та шляхи впливу його на підвищення рівня безпеки в пенітенціарних установах.

Мета статті – розкрити психолого-педагогічний аспект безпечної діяльності, дослідити основні чинники впливу їх на безпечну діяльність персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

У статті розглянуто поняття безпечної діяльності в Державній кримінально-виконавчій службі України й уточнено специфіку діяльності персоналу з психолого-педагогічної точки зору та труднощі, які виникають у зв’язку з цією специфікою при забезпеченні безпечної діяльності в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

Досліджено та розкрито психолого-педагогічні аспекти впливу на рівень безпечної діяльності персоналу і чинники, які сприяють цьому процесу.

За результатами дослідження ми виявили, що психолого-педагогічний аспект відіграє вагому роль у формуванні та підтриманні рівня безпечної діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, зважаючи на специфіку пенітенціарної системи. Охарактеризовано вплив професійної підготовки й освіти на рівень безпечної діяльності персоналу. Цей аспект може бути розглянутий та конкретизований у подальших дослідженнях для застосування в практичній діяльності з метою підвищення рівня динамічної та особистої безпеки в межах установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

Ключові слова: безпека, безпечна діяльність, психолого-педагогічний аспект, професійна підготовка, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України.

Список використаних джерел

  1. Конституція України : Закон України в редакції від 01.01.2020 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 05.09.2023).
  2. Васильєв В. О. Адміністративно-правові заходи підвищення особистої безпеки персоналу ДКВСУ. URL: https://academysps.edu. ua/wp-content/uploads/2020/04/diplomna-robota-magistra-Vasilieva-Vladislava-Olegovicha.pdf (дата звернення: 02.09.2023).
  3. Стратегія реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 р. № 1153-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-stratehii-reformuvannia-penite ntsiarnoi-systemy-na-period-do-2026-roku-ta-zatverdzhennia-operatsiinoho-planu-ii-rea lizatsii-u-20222024-rokakh-s1153-161222 (дата звернення: 04.09.2023).
  4. Настояща У. В. Соціально-психологічні особливості професійної діяльності персоналу ДКВС України. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості. Вип. 16. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 406 с.
  5. Бадьора С. М., Коломієць О. В. Особиста безпека працівника ОВС : навч.-метод. комплекс навчальної дисципліни. Київ, 2013. 78 с.
  6. Юхновець Г. О. Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків : наук.-практ. рек. Київ : НАВСУ, 1999. 72 с.
  7. Ничкало Н. Г. Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : монографія. Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. 125 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України