АКМЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ДКВС УКРАЇНИ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и): Мицька О. І., Бабич А. В.

Місце роботи:

Мицька О. І.,

, кандидат юридичних наук,

доцент кафедри формування та розвитку

професійної компетентності

персоналу ДКВС України Інституту професійного розвитку,

Пенітенціарна академія України

(51901, Україна, м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 39,

e-mail: myckaaleksandr@gmail.com)

ORCID: 0000-0003-4621-8809;

 

Бабич А. В.,

старший викладач

центру спеціальної підготовки Інституту професійного розвитку,

Пенітенціарна академія України

(51901, Україна, м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 39,

e-mail: kuzunchik@email.ua)

ORCID: 0000-0002-8180-3387

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 187–197

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.187

Анотація

У статті розглянуто проблеми професійної готовності персоналу ДКВС України до виконання завдань, пов’язаних з реалізацією кримінальних покарань, забезпечення безпеки місць позбавлення волі, встановленого режиму виконання покарання, а також вплив відомчої освіти на професійний розвиток для досягнення вершини професіоналізму.

Мета статті – дослідити важливість формування акмеологічної компетентності та її вплив на безпекову складову процесу службової діяльності персоналу ДКВС України.

Методологія дослідження базується на сучасних освітньо-наукових підходах щодо формування акмеологічної компетентності пенітенціарного персоналу.

Проаналізовано складові службової підготовки, які мають значний вплив удосконалення, а також самовдосконалення працівника, що сприятиме фізичному інтелектуальному зростанню в досягненні акмеологічної компетентності у професійній діяльності.

Висновки. Доведено, що великого значення в досягненні акмеологічної компетентності персоналу ДКВС України відіграє мотивація, яка спонукає співробітника для отримання нових знань у межах службової діяльності,  своєю чергою постійне оновлення знань дає настанови для досягнення амбітних цілей працівника та спрямовує піднятися на вершину професіоналізму.

Ключові слова: акмеологія, акмеологічна компетентність, персонал ДКВС України, професійна підготовка персоналу, службова підготовка, службова діяльність, освітній процес, безпечна діяльність.

 

Список використаних джерел

  1. Аніщенко В. О. Система та педагогічні умови формування професійної компетентності офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2019. № 4 (19). С. 6–25.
  2. Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Ялта, 2011. 21 с.
  3. Гладкова В. М. Акмеологічна компетентність менеджера-лідера освітнього закладу. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/ 24033/1/Gladkova_F.pdf (дата звернення: 08.01.2024).
  4. Драч І. І. Акмеологічний підхід до формування професійної компетентності студентів у вищому навчальному закладі. URL: https://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_2/8.pdf (дата звернення: 08.01.2024).
  5. Майборода А. О. Формування акмеологічної компетентності майбутнього фахівця оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Черкаси, 2014. 182 с.
  6. Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України : затв. наказом М-ва юстиції України від 17.03.2023 № 1000/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0466-23#Text (дата звернення: 08.01.2024).
  7. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 08.01.2024).
  8. Сітовська Л. В. Підготовка майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі України : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2017. 24 с.
  9. Словник іншомовних слів / уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ : Наукова думка, 2000. 680 с.
  10. Ткаченко О. Г., Залуговська Г. П. Вплив службової підготовки на компетентність персоналу установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України. Юридичний науковий електронний журнал. № 10/2022. С. 415–418.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України