ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

Автор(і): Лілік О. О., Шумейко З. Є.

Місце роботи:

Лілік О. О. ,

доктор педагогічних наук, доцент,

професор кафедри української мови та літератури,

Національний університет «Чернігівський колегіум»

імені Т. Г. Шевченка

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53,

e-mail: lilik8383@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-5187-1944

 

Шумейко З. Є. ,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: zina1906@ukr.net)

ORCID: 0000-0003-2705-0924

 

Язык: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1(10): 125–135

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.01.125

Анотація

Метою статті є визначення особливостей формування візуальної грамотності здобувачів вищого освіти в межах навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Для досягнення поставленої мети було використано комплекс загальнонаукових (аналіз наукової літератури, узагальнення та систематизація, зіставлення наукових поглядів) та педагогічних (моделювання навчальних ситуацій, спостереження за освітнім процесом, розроблення та апробація системи завдань) методів.

З’ясовано, що візуальна грамотність – це сформована в процесі отримання освіти здатність правильно інтерпретувати та продукувати візуальні матеріали. Визначено, що сформованість візуальної грамотності здобувачів вищого освіти передбачає: володіння технологіями подання знань у «стислому» вигляді; розвиненість візуально-образного мислення; сформованість умінь когнітивної візуалізації великого обсягу інформації; знання правил і прийомів композиції та колористики; вміння використовувати інтернет-ресурси та програмне забезпечення для досягнення освітніх цілей. Обґрунтовано доцільність формування візуальної грамотності студентів, зокрема у контексті дистанційного та змішаного навчання.

Описано процес формування візуальної грамотності здобувачів вищого освіти шляхом створення інфографіки, ментальних карт, мемів. Вказано переваги кожного із зазначених засобів навчання, подано онлайн-застосунки, придатні для генерування візуальних матеріалів, визначено можливості їх використання на різних етапах роботи з мовним матеріалом. Доведено необхідність науково обґрунтованого підходу викладача до створення, відбору навчальних матеріалів візуального характеру, а також формування у здобувачів освіти вмінь аналізувати такі навчальні матеріали та створювати власні.

Визначено перспективи використання візуальних матеріалів для мотивації навчальної діяльності студентів, активізації їх знань, а також для перевірки рівня знань у межах навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».

Ключові слова: візуальна грамотність, інфографіка, онлайн-інструменти, кросенс, ментальна мапа, здобувачі вищої освіти.

Список використаних джерел

 1. Кремінь В. Г. Візуальна грамотність навчального процесу: теорія та практика. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми . 2021. № 55. С. 5-10.
 2. Макаренко Н. М., Дрібас С. А. Дистанційне навчання у контексті ефективності студентсько-викладацької взаємодії. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка та психологія». 2022. № 1 (23). С. 44-56. https://doi.org/10.32342/2522-4115-2022-1-23-22
 3. Wileman R. E. Visual communicating. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications, 1993. PP. 112–122.
 4. Антипова В. Сучасні підходи до формування інформаційної грамотності у шкільних бібліотечних медіацентрах США. URL: http://schoollibrary.ioso.ru/index.php?News_id=385 (дата звернення: 07.08.2023).
 5. Purvis J. R. Visual Literacy: An Emerging Concept. Educational Leadership , 1973. Vol. 30. Issue 8. PP. 705-720.
 6. Duchak O. Visual literacy in educational practice. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. 2014. №6/2. PP. 41-48. https://doi.org/10.2478/cphpj-2014-0017
 7. Bamford A. The Visual Literacy. White Paper. URL: https://aperture. org/wp-content/uploads/2013/05/visual-literacy-wp.pdf (дата звернення: 09.08.2023).
 8. Шумейко З. Є., Мошта І. М. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч.-метод. посібник. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2021. 153 с.
 9. Лілік О. О., Сазонова О. В., Бівалькевич Л. М. Формування візуальної грамотності майбутніх учителів початкової школи засобами художньої літератури за допомогою онлайн-інструментів. URL: http://erpub. chnpu.edu.ua:8080/ jspui/bitstream/123456789/7475/1 (дата звернення: 08.08.2023).
 10. Похоронник І. Ментальні картки при викладанні української мови та літератури в закладах професійно-технічного освіти. URL: http://dspace.pnpu. edu.ua/bitstream /123456789/12386/1/Pohrebennyk.pdf (дата звернення: 08.08.2023).
 11. Дзюбіна О. І. Класифікація, структура та функціонування інтернет-мемів у соціальних мережах Twitter та Facebook. Молоді вчення. 2016. № 2. С. 375-379.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України