ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Автор(и): Литвин А. В., Руденко Л. А.

Місце роботи:

Литвин А. В.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри практичної психології та педагогіки,

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(79007, Україна, м. Львів, вул. Клепарівська, 35,

e-mail: avlytvyn@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-7755-9780

SCOPUS-Author ID 57210312320;

 

Руденко Л. А.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри практичної психології та педагогіки,

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(79007, Україна, м. Львів, вул. Клепарівська, 35,

e-mail: lararudenko@gmail.com)

ORCID: 0000-0003-1351-4433

SCOPUS-Author ID 57210320375

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 111–124

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.111

Анотація

Під час воєнного стану в Україні значно зростає попит на практичних психологів, здатних працювати в умовах надзвичайних ситуацій. Це зумовило помітні якісні й кількісні зміни у психологічній освіті. Професійна підготовка практичних психологів розглядається як цілеспрямований процес формування у здобувачів внутрішньої готовності до майбутньої трудової діяльності, зокрема в надзвичайних ситуаціях, одним із важливих аспектів якої є їхнє особистісне становлення, досягнення належного рівня професійної компетентності. Розглянуто сутність проблеми підготовки майбутніх практичних психологів у закладах вищої освіти в сучасних умовах і з’ясовані її основні аспекти. На основі вивчення наукових джерел із цієї проблеми обґрунтовано, що для успішного виконання освітніх завдань організація професійної підготовки практичних психологів у ЗВО має будуватися з урахуванням: діяльнісного принципу опанування професії, що дає змогу оптимально структурувати навчання на основі єдності психологічної теорії і практики та забезпечує надійні засади успішного виконання всіх професійних функцій майбутніми практичними психологами. Відповідно до цього принципу відбувається особистісне зростання і професійний розвиток практичних психологів протягом усього життя і трудової діяльності. Його реалізація потребує обов’язкового додавання до їхньої професійної підготовки відповідних завдань з урахуванням положень системного підходу щодо пізнання психічної реальності, який сприяє адекватній постановці проблем, орієнтує освітній процес на розкриття цілісного образу людини та її особистісного потенціалу. Таким чином, професійна підготовка майбутніх практичних психологів до професійної діяльності в надзвичайних ситуаціях має спрямовуватись на формування не лише належної професійної компетентності, а й на розвиток внутрішньої готовності до постійного професійного вдосконалення та активного саморозвитку особистості відповідно до запитів суспільства в сучасних реаліях.

Ключові слова: заклад вищої освіти, професійна підготовка, практичні психологи, формування особистості фахівця, діяльність у надзвичайних ситуаціях.

Список використаних джерел

  1. Литвин А. В., Руденко Л. А. Удосконалення підготовки психологів у закладах вищої освіти. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. Кропивницький : ЛА НАУ, 2021. Вип. 9. С. 63–74. https://doi.org/10.33251/2522-1477-2021-9-63-74
  2. Руденко Л., Бідюк Н. Проблеми професійної підготовки психологів у вищій школі. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2020. № 12 (21). С. 230–347.
  3. Сірко Р. І. Професійна підготовка майбутніх психологів оперативно-рятувальної служби до діяльності в екстремальних умовах : монографія. Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2017. 482 с.
  4. Степанченко Н. І. Система професійної підготовки учителів фізичного виховання : монографія. Львів : Піраміда, 2016. 652 с.
  5. Шевченко Н. Ф. Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти : автореф. дис. … д-ра психол. наук: 19.00.07. Київ, 2006. 40 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України