ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ І РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Калгіна І. Д.

Місце роботи:

Калгіна І. Д.,

старший викладач
кафедри правової та спеціальної підготовки,
Територіально відокремлене відділення

«Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби»,

(51901, Україна, м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 39,

e-mail: ira.kalgina@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-7803-5110

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 102–110

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.102

Анотація

У статті розглянуто окремі аспекти вивчення та розвитку емоційної стійкості в професійній діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВС України). Емоційна стійкість є важливою властивістю особистості та професійно необхідною якістю в службовій діяльності персоналу ДКВС України, тому що безпосередньо впливає на зменшення негативної дії різноманітних стрес-факторів, сприяє ефективності та розвитку безпекової складової професійної діяльності.

Метою статті є окреслити окремі аспекти емоційної стійкості, визначити її роль у формуванні емоційно-вольової сфери особистості та вплив на успішність і безпеку в професійній діяльності персоналу ДКВС України.

У статті розглянуто поняття емоційної стійкості, визначено від-сутність єдиного підходу до розуміння цього поняття. Зроблено аналіз роз-витку поняття «емоційна стійкість» у науковій літературі та розглянуто її основні компоненти. Зазначено особливості професійної діяльності персоналу ДКВС України. Визначено важливість діагностики, вивчення і необхідність розвитку емоційної стійкості для персоналу ДКВС України як однієї з основних індивідуально-психологічних властивостей особистості та її вплив на стійкість до стресогенних факторів у складних життєвих обставинах і професійній діяльності.

За результатами дослідження ми виявили, що питання вивчення і роз-витку емоційної стійкості персоналу має величезне практичне значення, адже вона є важливим чинником безпечної професійної діяльності, створює умови для зменшення напруження, стресу, негативних впливів зовнішніх факторів та сприяє саморегуляції, високій працездатності, збереженню психічного та фізичного здоров’я.

Ключові слова: емоційна стійкість, емоції, стрес-фактори, стійкість, напруженість, професійна підготовка, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України.

Список використаних джерел

  1. Європейські пенітенціарні (в’язничні) правила : рекомендація Комітету Міністрів держав-учасниць Ради Європи від 12.02.1987 р. № Rec(2006) 2. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032 (дата звернення: 08.08.2023).
  2. Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2017. 505 с.
  3. Подляшаник В. В. Адаптаційний потенціал та професійне здоров’я особистості. Практична психологія та соціальна робота. № 12. С. 71–74.
  4. Аршава І. Ф. Емоційна стійкість людини та її діагностика : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.02. Дніпро, 2007. 480 с.
  5. Андрусик О. О. Емоційна стійкість особистості: теоретичний аспект. Габітус. Вип. 19. С. 76–80. https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.19.13
  6. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23.06.2005 р. № 2713-IV. Офіційний вісник України. 2005. № 29. Ст. 1697.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України