ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и): Горбач І. О. Романовський О. Г.

Місце роботи:

Горбач І. О.,

аспірант кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. Івана Зязюна, старший викладач кафедри правової та спеціальної підготовки,

Територіально відокремлене відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби», м. Кам’янець, Україна

ORCID: 0000-0002-2162-2568

Романовський О. Г.,

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. Івана Зязюна,
член-кореспондент НАПН України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

ORCID: 0000-0002-0602-9395

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 2(7): 47-59

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.02.047

Анотація

За результатами аналізу наукових досліджень та з урахуванням реалій сьогодення й сутності основних принципів діяльності пенітенціарної системи України було досліджено основні аспекти «лідерства», доведено необхідність, ефективність та актуальність застосування лідерства в системі управління пенітенціарної системи України. Було використано результати попередніх власних публікацій, а саме визначене поняття та розроблену структуру лідерського потенціалу майбутніх фахівців пенітенціарної системи України. Проаналізовано та охарактеризовано ціннісно-мотиваційний компонент лідерського потенціалу майбутніх фахівців пенітенціарної системи України, який ми розглядаємо як сукупність якостей: усвідомлення своїх цінностей, мотивів, переконань, знання цінностей групи і орієнтація на них, мотивація до лідерства та успіху. За результатами проведеного дослідження стає можливим говорити про необхідність формування лідерського потенціалу в майбутніх фахівців пенітенціарної системи України з урахуванням визначеної структури.

Визначено можливі шляхи формування лідерського потенціалу майбутніх фахівців пенітенціарної системи України, в умовах професійної підготовки у відомчих закладах освіти, а саме – шляхом організації освітнього процесу на засадах аксіологічного й особистісно-діяльнісного підходів та з урахуванням педагогіки співробітництва.

Ключові слова: лідер, лідерство, ціннісно-мотиваційний компонент, лідер­ський потенціал, керівник-лідер, пенітенціарна система, якості.

 

Список використаних джерел

 1. Галай А. О. Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2004. 18 с.
 2. Кубрак Р. М., Лень В. В. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічним відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: монографія. Дніпро: Біла К.О., 2018. 272 с.
 3. Макаренко О. В. Злочини і покарання в праві Української Гетьманської держави 1648–1657 рр.: автореф. дис. … канд. пед. наук: 12.00.01. Київ, 2011. 22 с.
 4. Ягунов Д. В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування. 4-те вид., переробл. та доповн. Одеса: Фенікс, 2011. 445 с.
 5. Дармограй П. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів Державної пенітенціарної служби України у процесі фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. Хмельницький, 2017. 20 с.
 6. Синьов В. М. Психолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії. Київ: МП Леся, 2010. 779 с.
 7. Євсюков О. Ф. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у навчальному процесі вищого військового навчального закладу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Харків, 2006. 170 с.
 8. Коба О. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України у процесі вивчення тактикоспеціальних дисциплін: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2013. 200 с.
 9. Логінова Н. М. Формування професійно-правової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Хмельницький, 2011. 20 с.
 10. Тогочинський О. М. Виховання моральних орієнтацій у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Хмельницький, 2003. 18 с.
 11. Трегубенко Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх дільничних інспекторів міліції у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Хмельницький, 2011. 20 с.
 12. Дафт Р. Л. Уроки лідерства. Москва: Ексмо, 2007. 478 с.
 13. Kim С., Mauborgne A. Blue Ocean Leadership: Harvard Business Review Press, 2017. 80 р.
 14. Максвелл Дж. Воспитай в себе лидера. Минск: Попурри, 2018. 230 с.
 15. Manz C., Sims P. The New SuperLeadership: Leading Others to Lead Themselves. New York: Berrett-Koehler Pub, 2001. 250 р.
 16. Charan R., Drotter S., Noel J. The Leadership Pipeline: How to Build the Leadership Powered Company. San Francisco: Jossey-Bass, 2011. 248 р.
 17. Васильев А. В., Любчак В. А., Купенко Е. В. Обеспечение инновационных процессов в педагогической системе современного ВУЗа. Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. Вип. 94–96. С. 24–27.
 18. Романовский А. Г., Михайличенко В. Е., Грень Л. Н. Педагогика лидерства: монография. Харьков: НТУ «ХПИ», 2018. 496 с.
 19. Гура Т. В. Лідерський потенціал як важлива складова педагогічної культури викладача технічного університету. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / гол. ред. Т. І. Сущенко. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 44 (97). С. 418–428.
 20. Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти: монографія / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Т. В. Гура та ін.; за ред. О. Г. Романовського та О. С. Пономарьова. Харків: ФОП Мезіна В.В., 2017. 292 с.
 21. Іващенко А. Активізація лідерського потенціалу студентів вищих навчальних закладів у процесі позанавчальної діяльності на засадах компетентнісного підходу. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди». Серія. Педагогіка. Психологія. Філософія. 2013. Вип. 28 (2). С. 117–123.
 22. Romanovskіy O., Reznik S. & Chebakova Yu. (2019). Teacher leadership at technical university. Advanced Education, 13, рр. 63–69. https://doi.org/10.20535/2410-8286.148316
 23. Біла О. О. Технологія інтерактивного навчання майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери. Управління навчальними закладами в контексті модернізації системи професійного навчання: матеріали міжнар. наук.-практ. семінару (1–4 лип. 2008 р.). Одеса, 2008. С. 65–68.
 24. Керівник: лідер і менеджер. Підручник для директора. 2004. № 5/6. 120 с.
 25. Макґакін Дж. Сучасний в’язничний менеджмент / Рада Європи. 2017. 100 с.
 26. Оуэн Х., Ходжсон В., Газзард Н. Призвание – лидер: полное руководство по эффективному лидерству. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. 384 с.
 27. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 368 с.
 28. Романовський О. Г., Горбач І. О. Лідерський потенціал майбут­ніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України. Теорія і практика управління соціальними системами. Харків: НТУ «ХПІ». 2019. № 2. С. 73–84.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України