МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ І ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автор(и): Гончаренко О.Г.

Місце роботи:

Гончаренко О. Г.,

доктор економічних наук, професор,

начальник кафедри економіки та соціальних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34)

ORCID: 0000-0003-1101-6019

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 63–75

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.063

Анотація

У статті визначено, що персонал є стратегічним ресурсом організаційної системи, а його оцінка в сучасних умовах – складна управлінська проблема, що потребує постійного дослідження як теоретичних, так і методологічних підходів. Встановлено, що в процесі оцінки визначаються якісні характеристики персоналу і їх відповідність вимогам посади або робочого місця в юридичній, економічній, соціально-психологічній площині, які сприяють досягненню стратегічних цілей організації та цілей особистісного розвитку. Розкрито, що оцінка персоналу має адміністративні, інформативні й мотиваційні цілі та передбачає порівняння ділових якостей, трудової поведінки й результатів роботи з відповідними етало-нами (параметрами) як у поточному, так і в перспективному періоді. Визначено, що джерелом інформації про працівника є первинні документи обліку кадрів (вік, освіта, стаж роботи, послужний список тощо), а ре-зультати його праці відображено у звітах про роботу структурних підрозділів і організаційної системи в цілому. Встановлено, що методи оцінки персоналу класифікуються на об’єктивні (довільний і структурний опис, самооцінка, оцінка за цілями і метод критичних випадків) та суб’єктивні (ранжування, попарного порівняння, теоретичного розподілу); комбіновані (метод 360/180, портфоліо, аssessment centre). Проведено аналіз комбінованих методів оцінки персоналу, зокрема: управління за цілями, OKR, KPI, модель 360/180, персональне портфоліо, assessment center і оцінка за компетентностями та складено матрицю компетентностей працівника. Запропоновано використовувати сучасні автоматизовані методи оцінки персоналу, які дозволяють ставити перед працівником реальні цілі та швидко отримувати зворотний зв’язок. У статті підкреслюється, що регулярна й системна оцінка персоналу позитивно позначається на мотивації персоналу, йог професійному розвитку і зростанні.

Ключові слова: персонал, ділові якості, компетентності, результати праці, оцінка, методи оцінки.

Список використаних джерел

 1. Бучинська Т. В. Оцінка персоналу як важливий елемент ефективного управління. Економіка та управління підприємствами. 2017. Вип. 1 (57). С. 59–64.
 2. Григор’єва О. В., Галайда Т. О., Іскрук А. В. Формування ефективної системи оцінювання персоналу на підприємстві. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=3542 (дата звернення: 14.09.2023).
 3. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навчальний посібник. Kиїв : Кондор, 2003. 296 с.
 4. Колот А. М. Мотивація персоналу: підручник. Київ : КНЕУ, 2002. 337 с.
 5. Лобза А. В., Щербина К. В. Розробка системи оцінки персоналу підприємства: реалізація підходу КРІ. Молодий вчений. 2018. № 12 (64). С. 291–295. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-70
 6. Малтиз В. В., Тарасенко Ю. В. Оцінка персоналу: сучасні методи та інструменти її проведення. Економіка і суспільство.2018. Вип. 19. С. 484–489. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-73
 7. Оцінка персоналу: методи, які повинен знати кожний HR. URL: https://buhgalter.isu.net.ua/news/501391-ocinka-personalu-metodi-yaki-povinen-znati-kozhniy-hr (дата звернення: 14.09.2023).
 8. Оцінювання персоналу : навч. посіб. / С. О. Цимбалюк, О. М. Білик. Київ : КНЕУ, 2021. 311 с.
 9. Перерва П. Г. Розвиток ринкового потенціалу підприємств на основі ефективного формування і використання людського капіталу. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2019. № 3 (9). С. 94–103.
 10. Соколовська В. В., Бабчинська О. І., Іванченко Г. В. Методи оцінки персоналу: роль та значення в управлінні. Агросвіт. 2019. № 20. С. 93–98. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.20.93
 11. Хміль Ф. Управління персоналом : підручник. Київ : Академвидав, 2006. 487 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України