ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ

Автор(и): Волеваха І. Б., Коломієць Н. В.

Місце роботи:

 

Волеваха І. Б., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,
e-mail:
volevalha_iryna@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-7525-0878

 

Коломієць Н. В., доктор юридичних наук,
професор, завідувачка кафедри кримінального права та правосуддя

Національний університет «Чернігівська політехніка»
(
14027, Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,
e-mail:
kolomiyetsn@ukr.net)

ORCID: 0000-0001-5609-2651

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 2 (9): 28–42

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.02.028

Анотація

Психологічна безпека працівників дуже важлива для функціонування та розвитку організації, оскільки сприяє залученню їх до роботи, покращенню роботи команди, обміну інформацією та знаннями, забезпечує сильне бажання продовжувати працювати і розвиватися в організації.

Мета дослідження – виявити організаційні чинники психологічної безпеки працівників на робочому місці, тобто з’ясувати, які характеристики внутрішнього середовища організації впливають на уявлення та відчуття співробітників щодо безпеки на робочому місці.

Результати дослідження. Це дослідження проводилося з метою вивчення впливу організаційних чинників на психологічну безпеку працівників на робочому місці. Психологічну безпеку розглянуто як стан збереженості психіки, що передбачає підтримання балансу між негативним впливом навколишнього середовища та стійкістю людини, тобто здатністю долати ці впливи. У структурі психологічної безпеки учасника організації виділено три складові: 1) когнітивний компонент, що містить переконання співробітників стосовно професійного середовища з погляду реальних та потенційних ризиків і загроз, які викликають або можуть викликати відчуття небезпеки, а також стосовно власної здатності впоратися з ними; 2) в основі емоційного компонента лежить внутрішнє відчуття захищеності від загроз, які виходять з професійного середовища. Воно виникає на основі оцінок сукупності параметрів робочого середовища і може характеризуватися такими дихотоміями, як «безпечно-небезпечно», «добре-погано», «зручно-незручно» тощо; 3) компонент «впевненість у майбутньому» – психологічну безпеку на робочому місці слід розглядати не лише з погляду поточної професійної ситуації, але й очікувань працівника щодо свого майбутнього.

Висновки. Членам бізнес-організацій та навчальних закладів було запропоновано комплекс психодіагностичних методик. Результати дослідження підтвердили, що на психологічну безпеку позитивно впливають такі організаційні фактори, як рівень організаційної культури, згуртованість робочого колективу, самоорганізація робочого колективу, стиль керівництва безпосереднього керівника, автономність роботи, визначеність організаційних ролей.

Отримані результати свідчать про важливість цілеспрямованої реалізації політики компанії, спрямованої на покращення цих факторів.

Ключові слова: організація, психологічна безпека працівника, навчальний заклад, бізнес-організація, чинник, корпоративна культура, автономність праці, згуртованість колективу.

Список використаних джерел

 1. Tsaras K., Malliarou M., Kotrotsiou S., Papathanasiou I., et al. Impact of job burnout on mental health among social workers in public and private sector in Greece. Mental Health : Global Challenges Journal. 2019. № 2 (1). Р. 30. URL: https://doi.org/10.32437/mhgcj.v2i1.47 (дата звернення: 10.05.2022). https://doi.org/10.32437/mhgcj.v2i1.47.
 2. Баева И. А. Психология безопасности как направление психологической науки и практики. Национальный психологический журнал. 2006. № 1. С. 66–68.
 3. Шлыкова Н. Л. Психологическая безопасность субъекта профессиональной деятельности. Тверь : Триада, 2004. 152 с.
 4. Колесникова Т. И. Психологический мир личности и его безопасность. Москва : Владос-Пресс, 2001. 176 с.
 5. Kahn W. A. Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal. 1990. № 33. Р. 692–724. https://doi.org/10.5465/256287.
 6. May D. R., Gilson R. L., Harter L. M. The psychology condition of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 2004. № 77. Р. 11–37. https://doi.org/10.1348/096317904322915892.
 7. Edmondson A. C., Lei Z. Psychological safety: the history, renaissance, and future of an interpersonal construct. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior. 2014. № 1. Р. 23–43. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091305.
 8. Appelbaum N. P., Dow A., Mazmanian P. E. et al. The effects of power, leadership and psychological safety on resident event reporting. Medical Education. 2016. № 50. Р. 343–350. https://doi.org/10.1111/medu.12947.
 9. Aranzamendez G., James D., Toms R. Finding antecedents of psychological safety: a step toward quality improvement. Nursing Forum. 2015. № 50. Р. 171–178. https://doi.org/10.1111/nuf.12084.
 10. Rizzo J. R., House R. J., & Lirtzman S. I. Role conflict and ambiguity in complex organizations. Administrative Science Quarterly. 1970. № 15. Р. 150–163. https://doi.org/10.2307/2391486.
 11. Newman A, Donohue R., Eva N. Psychological safety: a systematic review of the literature. Human Resourse Management Review. 2017. № 27. Р. 521–535. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.01.001.
 12. Walumbwa F. O., Schaubroeck J. Leader personality traits and employee voice behavior: Mediating roles of ethical leadership and work group psychological safety. Journal of Applied Psychology. 2009. № 94 (5). Р. 1275–1286. https://doi.org/10.1037/a0015848.
 13. Parker S. K., Axtell C. M., Turner N. Designing a safer workplace: Importance of job autonomy, communication quality, and supportive supervisors. Journal of Occupational Health Psychology. 2001. № 6 (3). Р. 211–228. https://doi.org/10.1037/1076-8998.6.3.211.
 14. Schmidt S., Roesler U., Kusserow T., Rau R. Uncertainty in the workplace: Examining role ambiguity and role conflict, and their link to depression – a meta-analysis. European journal of work and organizational psychology. 2014. № 23. Р. 91–106. https://doi.org/10.1080/1359432X.2012.711523.
 15. Idrees D., Hafeez M., Jung-Yong Kim Psychological Factors Affecting the Perception of Personal Safety of Construction Workers in a Developing Country. International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER). 2017. Volume 5. Issue 10. Р. 94–98.
 16. Edmondson A. Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly. 1999. № 44. Р. 350–383. https://doi.org/10.2307/2666999.
 17. Siemsen E., Roth A. V., Balasubramanian S., Anand G. The influence of psychological safety and confidence in knowledge on employee knowledge sharing. Manufacturing & Service Operations Management. 2009. № 11 (3). Р. 429–447. https://doi.org/10.1287/msom.1080.0233.
 18. Справочник психолога-консультанта организации / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. 638 с.
 19. Технології роботи організаційних психологів: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / за наук. ред. Л. М. Карамушки. Київ, 2005. 366 с.
 20. Breaugh J. A. The measurement of work autonomy. Human Relations. 1985. № 38. Р. 551–570. https://doi.org/10.1177/001872678503800604.
 21. Edmondson A. Psychological Safety, Trust and Learning: A Group-level Lens. In Trust and Distrust in Organizations: Dilemmas and Approaches, edited by Roderick Kramer and Karen Cook, New York : Russell Sage Foundation, 2004. Р. 239–272.
 22. Urien B., Osca A., García-Salmones L. Role ambiguity, group cohesion and job satisfaction: A Demands-Resources Model (JD-R) Study from Mexico and Spain. Revista Latinoamericana de Psicología. 2017. Volume 49. Issue 2, May-August. Р. 137–145. https://doi.org/10.1016/j.rlp.2015.09.014.
 23. Tsai Y. Relationship between Organizational Culture, Leadership Behavior and Job Satisfaction. BMC Health Services Research. 2011. № 11. Р. 98. https://doi.org/10.1186/1472-6963-11-98.
 24. Aluko M. A. O. The impact of culture on organizational performance in selected textile firms in Nigeria. Nordic Journal of African Studies. 2003. № 12 (2). Р. 164–179.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України