ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ-КІНОЛОГІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Виноград О.В., Матвійчик В.П., Ковальська П.Г.

Місце роботи:

Виноград О.В.,

кандидат педагогічних наук,

начальник кафедри кінології та спеціальних дисциплін,

Територіально відокремлене відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби» м. Хмельницький, Україна

ORCID: 0000-0002-1520-9881

 

Матвійчик В.П.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри кінології та спеціальних дисциплін,

Територіально відокремлене відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби» м. Хмельницький, Україна

ORCID: 0000-0002-5890-8383

 

Ковальська П.Г.,

старший викладач кафедри кінології та спеціальних дисциплін,

Територіально відокремлене відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби» м. Хмельницький, Україна

ORCID: 0000-0003-0578-2630

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 54-68

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.054

Анотація

Діяльність органів і установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України на сучасному етапі реформування пенітенціарної системи передбачає відхід від каральної суті функціонування та переорієнтацію на європейські стандарти організації соціальної, виховної та інших видів роботи із засудженими на основі безумовного дотримання прав і свобод особистості, забезпечення корисності відбування кримінального покарання, ефективності підготовки засудженого до життя у вільному суспільстві.

З урахуванням цієї тези актуальним постає питання щодо чіткого розуміння особами рядового й начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України значущості нових, визначених державою завдань, що передбачає ініціювання змін у підходах до організації роботи в напрямі формування  непохитної правової та професійної свідомості, зміцнення та вдосконалення професійних знань.

Проблема професійної готовності молодших інспекторів-кінологів відділів режиму і охорони слідчих ізоляторів та відділів охорони установ виконання покарань і закріплених за ними службових собак до виконання завдань за призначенням, викликаних сучасними умовами функціонування установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, є однією з пріоритетних у справі забезпечення безпеки місць позбавлення волі, встановленого режиму відбування кримінальних покарань. Для набуття такої готовності, що передбачає вміння впевнено діяти за будь-яких обставин, інспектор-кінолог повинен володіти чималим обсягом знань, умінь і навичок, зокрема за напрямками дресирування службового собаки, управління його діями в штатних і позаштатних ситуаціях.

Статтю присвячено висвітленню особливостей, які притаманні первинній професійній підготовці молодших інспекторів-кінологів відділів режиму і охорони слідчих ізоляторів та відділів охорони установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України. Надано пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення занять з навчальної дисципліни «Практика дресирування службових собак».

Ключові слова: первинна професійна підготовка, навчання, молодші інспектори-кінологи, дресирування, службові собаки.

Список використаних джерел

 1. Доменюк А. М., Серховець С. В. Особливості підготовки інспекторів-кінологів Державної кримінально-виконавчої служби України під час вивчення професійно орієнтованих навчальних дисциплін. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. Хмельницький : видавництво НАДПСУ, 2018. № 1 (12). С. 286–296.
 2. Афанасьєв А. О., Серховець С. В. Підготовка інспекторів-кінологів зі службовими собаками: навчально-методичний посібник. Хмельницький: видавництво НАДПСУ, 2015. 152 с.
 3. Богданюк О. Д. Формування готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів Державної прикордонної служби: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2007. 201 с.
 4. Виноград О. В. Педагогічні умови формування професійних якостей військовослужбовців у процесі навчання : дис. … канд. пед. наук : 20.02.02 / Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2001. 188 с.
 5. Гайдук С. В., Серховець С. В. Досвід підготовки кінологічних команд під час здійснення митного та прикордонного контролю у Сполучених Штатах Америки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. Хмельницький: видавництво НАДПСУ, 2017. № 2 (9). С. 95–104.
 6. Матвійчук В. П. Методичні особливості проведення практичних занять з кінологічних дисциплін з майбутніми офіцерами-прикордонниками. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. Хмельницький: видавництво НАДПСУ, 2014. № 4 (73). С. 214–221.
 7. Руденко В. П. Теорія і практика навчання курсантів-кінологів у військово-навчальних закладах (1945–1997 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 20.02.02 / Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 1998. 20 с.
 8. Серховець С. В. Формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2016. 261 с.
 9. Автухов К. А., Ткачова О. В., Яковець І. С. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи: навч. посіб. / за ред. А. X. Степанюка. Xарків: Право, 2012. 152 с.
 10. Сахнік О. В. Професійно-психологічна підготовка персоналу Державної пенітенціарної служби України як засіб забезпечення його особистої безпеки та надійності. Юридична психологія та педагогіка. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2014. № 1 (15). С. 106–114.
 11. Про затвердження Інструкції з організації кінологічної служби в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах: наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 24 січ. 2004 р. № 18.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України