ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и): Білоус О. В.

Місце роботи:

Білоус О. В.,

старший викладач,

кафедра географії,

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 23-39

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.023

Анотація

У статті визначено сутність, зміст і структуру предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя хімії у процесі фахової підготовки.

Метою статті є визначення сутності, змісту і структури предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя хімії у процесі фахової підготовки.

Методи дослідження: загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, аналогії, гіпотетико-дедуктивний метод.

Результати. Проаналізовано підходи до визначення сутності, змісту і структури методичної та предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя. Показано, що поняття «предметно-методична компетентність майбутнього вчителя» має такі сутнісні ознаки: усвідомлена здатність і готовність якісно реалізовувати методичну роботу; наявність у структурі цілісної системи особистісно-усвідомлених знань, умінь, навичок і способів діяльності, що забезпечують оволодіння методичною діяльністю; є системним особистісним утворенням, що відображає інтеграцію теоретичних, практико зорієнтованих, дослідницьких знань та вмінь; умінь і навичок саморозвитку й самореалізації. Поняття «предметно-методична компетентність майбутнього вчителя хімії у процесі фахової підготовки» визначено як інтегративну характеристику особистості, що охоплює комплекс особистісно-усвідомлених предметних знань, способів організації інтелектуальної діяльності під час розв’язання задач хімічного змісту, умінь організації педагогічної взаємодії; проєктування індивідуальної освітньої траєкторії в межах навчальної дисципліни; умінь і навичок власного саморозвитку й самовдосконалення. Констатовано, що основними у структурі зазначеної компетентності є мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-процесуальний, рефлексивно-результативний компоненти.

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що знання про сутність, зміст і структуру предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя хімії у процесі фахової підготовки дозволять спроєктувати структурно-функціональну модель формування зазначеної компетентності.

Ключові слова: майбутні вчителі хімії, функціонально-діяльнісний підхід, особистісно-діяльнісний підхід, акмеологічний підхід, інтегративна характеристика, мотиваційно-ціннісний компонент, когнітивний компонент, діяльнісно-процесуальний компонент, рефлексивно-результативний компонент.

Список використаних джерел

 1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 01.01.2022. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 25.01.2022).
 2. Концепція розвитку педагогічної освіти: затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 року № 776. Вища школа. 2018. № 3 (164). С. 91–111.
 3. Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»: затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 № 2736. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0 %B0%D0%B7_2736.pdf (дата звернення: 25.01.2022).
 4. Тархан Л. З. Теоретичні і методичні основи формування дидактичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ін-т пед. освіти і освіти доросл. АПН України. Київ, 2008. 40 с.
 5. Михаськова М. А. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя музики: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2007. 19 с.
 6. Blömeke S., Kaiser G., König J., Jentsch А. Profiles of mathematics teachers’ competence and their relation to instructional quality. ZDM Mathematics Education. 2020, Vol.  52, pp. 329–342. DOI: https://doi.org/10.1007/s11858-020-01128-y
 7. Глузман Н. А. Система формування методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів: автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Луганськ, 2011. 44 с.
 8. Івашньова С. В. Організаційно-педагогічні засади вдосконалення методичної компетентності вчителів іноземної мови початкової школи: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Ун-т менедж. освіти НАПН України. Київ, 2010. 20 с.
 9. Матяш О. І. Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики до навчання учнів геометрії: монографія. Вінниця: ФОП Легкун В. М., 2013. 450 с.
 10. Кузьмінський А. І., Тарасенкова Н. А., Акуленко І. А. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики: монографія. Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2009. 320 с.
 11. Заболотний В. Ф. Дидактичні засади застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики: автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2010. 40 с.
 12. Скворцова С. О. Структурно-функціональна модель формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні математики учнів початкових класів. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсон, Херсонський державний університет, 2015. Вип. 67. С. 270–276.
 13. Нагибина Н. А., Ипполитова Н. В. Методическая компетентность как составляющая профессиональной компетентности педагога. Наука и школа. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ metodicheskaya-kompetentnost-kak-sostavlyayuschaya-professionalnoy-kompetentnosti-pedagoga (дата звернення: 04.01.2022).
 14. Мисліцька Н. А. Навчання фізики на засадах пропедевтичного підходу у формуванні методичної компетентності майбутнього вчителя фізики: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2018. 40 с.
 15. Цимбалюк Я. С. Структура методичної компетентності вчителя. Наука і освіта: наук.-практ. журнал. 2011. № 4. С. 457–461.
 16. Fauth B., Decristan J., Decker A.-Th., Büttner G., Hardy I., Klieme E., Kunter M. Theeffects of teacher competence on student outcomes in elementary science education: The mediating role of teaching quality. Teaching and Teacher Education. Vol. 86. DOI: https://doi.org/10.1016/J.TATE.2019.102882
 17. Holzberger D., Maurer C., Kunina-Habenicht O., Kunter M. Ready to teach? A profile analysis of cognitive and motivational-affective teacher characteristics at the end of pre-service teacher education and the long-term effects on occupational well-being. Teaching and Teacher Education. Vol. 100. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103285
 18. Fuertes-Camacho M. T., Dulsat-Ortiz C., Álvarez-Cánovas I. Reflective Practice in Times of Covid-19: A Tool to Improve Education for Sustainable Development in Pre-Service Teacher Training. 2021. Vol. 13, Issue 11. DOI: https://doi.org/10.3390/su13116261
 19. Павлова Л. В. Методические задания как средство совершенствования предметно-методической компетентности студентов. Вестник Псковского государственного университета. Серия: Естественные и физико-математические науки. 2014. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/metodicheskie-zadaniya-kak-sredstvo-sovershenstvovaniya-predmetno-metodicheskoy-kompetentnosti-studentov (дата звернення: 17.01.2022).
 20. Ворожбіт-Горбатюк В. В., Боярська-Хоменко А. В., Доценко С. О. Предметно-методична компетентність вчителя через призму менторингу в закладі освіти. Академічні студії. Серія «Педагогіка». 2021. Вип. 3. Ч. 2. С. 133–139. DOI: https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.21
 21. Нарушевич В. Н. Интегративная предметно-методическая компетентность учителя биологии и химии как результат его методической подготовки. Наука – образованию, производству, экономике : материалы 73-й регион. науч.-практ. конф. преподавателей, науч. сотрудников и аспирантов. (Витебск, 11 марта 2021 г.). Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2021. С. 570–572.
 22. Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б. Формирование мотивации учения. Москва: Просвещение, 1990. 192 с.
 23. Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. Педагогика. 2003. № 10. С. 8–14.
 24. Верещагина Н. О. Методическая подготовка бакалавров и магистров в области географического образования: автореф. дисс. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург, 2012. 46 с.
 25. Білоус О. В. Особливості розвитку аналітичних компонентів теоретичного мислення майбутніх учителів хімії. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. Т. 1. Вип. 103. Чернігів: ЧНПУ, 2012. С. 6–13.
 26. Білоус О. В. Планування як компонент теоретичного мислення майбутніх учителів хімії. Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. Т. ХIV, ч. 5 / за ред. акад. С. Д. Максименка. Київ, 2012. С. 12–22.
 27. Білоус О. В. Особливості саморегуляції майбутніх учителів хімії в процесі розв’язання задач. Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень : тези IІ міжнар. наук.-практ. конф., (м. Переяслав-Хмельницький, 21 берез. 2018 р.). Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Київ: Талком, 2018. С. 197–200.
 28. Кузьмина Н. В. Методы исследования педагогической деятельности. Ленинград: ЛГУ им. А. А. Жданова, 1970. 114 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України