ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Автор(и): Борисенко І. В.

Місце роботи:

Борисенко І. В.,

кандидат педагогічних наук,

доцент, завідувач кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-1191-3126

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 18-29

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.01.018

Анотація

Стаття містить аналіз основних лексико-семантичних характеристик запозичень з англійської мови у сучасній українській мові; процесу їх адоптації і особливостей вживання у національній мові. З’ясовано, що результати таких розвідок мають значне теоретичне і практичне значення оскільки вони можуть демонструвати взаємодію мовних і соціокультурних аспектів. Актуальність дослідження зумовлена зростаючою чисельністю мовних запозичень в українській мові та інтересу до особливостей їх функціонування у новому лінгвістичному просторі. Зазначено, що основним мовним середовищем функціонування англомовних запозичень є молодіжна розмовна лексика.

Розглянуто основні типи запозичених лексичних одиниць (пряме запозичення і калькування).Визначено, що процес мовного запозичення не обмежується механічним перенесення лексеми, слово може набувати нових значень, характеристик й змістовного наповнення.

Проаналізовано ключові лексико-семантичні характеристики сучасного розмовного мовлення (багатозмістовність; мульті функціональність; синонімія; поляризація і нейтралізація значення;підвищення або зниження статусу слів для емоційного підсилення.

Доведено, що сленговим словам і виразам притаманна постійна оновлюваність, стислість, дотепність а до основних функцій сленгу віднесено комунікативну, світоглядну та емоційно-оцінну.

Ключові слова: розмовна лексика, взаємодія, мовний і міжкультурний аспект, семантичні зміни, стилістичні особливості.

Список використаних джерел

 1. Головач Т. Екзотизми як маркери міжкультурної комунікації (на матеріалі сучасних англомовних медіатекстів): дис. … кан. філол. наук: 10.02.04 / Львівський Нац. унів. ім. Івана Франка, Львів,2016. 236 с.
 2. Сімонок В. П. Лексико-семантична рецепція іншомовної лексики в українській мовній картині світу: автореф. дис. … д-р. філол. наук: 10.02.01. Х., 2002. 36 с.
 3. Войтенко К. Класифікація запозичень в сучасних лінгвістичних дослідженнях.URL:http://www.rusnauka.com/7_NMIV_2010/Philologia/60103.doc.htm(дата звернення 28.03.2021).
 4. Weinreich U. LanguagesinContactFindingsandProblems.NewYork : ColumbiaUniversity. 1953. 588 р.
 5. Стогній І. В., Никонорова Л. І. Вплив мовної конвергенції на еволюційний розвиток сучасної української мови. URL:http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/1990/1/Untitled.FR11.pdf (дата звернення 05.04.2021).
 6. Дзеньків В. В. СокиркоВ. В.. Вплив англіцизмів на формування сучасного молодіжного сленгу. URL:http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/17096/1/%.pdf (дата звернення 02.04.2021).
 7. Скорейко-Свірська І.П. До питання про класифікацію запозичень.URL:https://www.studmed.ru/skoreyko-sv-rska-p-do-pitannya-pro-klasif-kac-yu-zapozichen_8cd8138480b.html(дата звернення 20.03.2021).
 8. Калькування. URL: https://studfile.net/preview/3740844/page:17/(дата звернення03.04.2021).
 9. Петришин О.Л., Лужецька О.М. Новітні англомовні запозичення як засіб міжкультурної комунікації. YoungScientist. № 3.1 (55.1). March, 2018. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3.1/33.pdf(дата звернення02.04.2021).
 10. Семантический сдвиг в современном английском. URL: https://nauchkor.ru/pubs/semanticheskiy-sdvig-v-sovremennom-angliyskom-yazyke-na-materiale-leksiki-po-teme-ekologiya-5f29481bcd3d3e0001b33f4b. (дата звернення 05.04.2021).
 11. Youth Slang. URL: https://www.youtube.com/watch?v=72O42ABfxk4&ab_channel=VanityFair(дата звернення02.04.2021).
 12. Глущук Н. Лінгвопрагматика сучасного англомовного сленгу: витоки, класифікаційні та семантичні ознаки. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2013. Вип. 21.
 13. Maurer D. Slang. URL: https://www.britannica.com/topic/slang#ref27147.
 14. Freeonlinedictionary in English, German, French, Spanish. URL: https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=mess&langlist=2.
 15. Дорда В. Аксіологічні аспекти студентського сленгу США. URL:https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/719/1/dorda.PDF;jsessionid=7B6302FCD99DBBBB91F298481F71B94A(дата звернення 21.03.2021).
 16. Cім англійських слів, які не витримали подорожі у часі. Режим доступу:https://100balov.info/news/sem-angliyskikh-slov-kotorye-ne-vyderzhali-puteshestvie-vo-vremeni.html(дата звернення04.04.2021).
 17. Linguaeleoblog. URL: https://lingualeo.com/ru/blog/2017/04/25/angliyskiy-sleng/
 18. Кульчицька О. Cтруктура пейоративних прикметників. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2012. Вип. 19. С. 263–269.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України