ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТИПІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРОЦЕСУ САМОСТАВЛЕННЯ ОСІБ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Автор(и): Борець Ю. В., Гірченко О. Л.

Місце роботи:

Борець Ю. В.,

кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри психології

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: boretssummer@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-7501-8606;

 

Гірченко О. Л.,

кандидат психологічних наук,
доцент, доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології,

Національний університет «Чернігівський колегіум»

 імені Т.Г. Шевченка

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53,

e-mail: Bogoslavska28@ukr.net)

ORCID: 0000-0003-3908-3010

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 52–61

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.052

Анотація

У статті емпірично досліджено взаємозв’язок між процесом само­ставлення в підлітків та стилем виховання зі сторони рідних. Підлітковий період сприймається як період, коли суперечності розвитку набувають особливої гостроти. Саме в цей період життя дитина усвідомлює свою індивідуальність, змінюється її ставлення до навколишнього світу, самого себе, інших людей, перебудовуються потреби, мотиви, поведінка. У зв’язку з цим дитині необхідно узгоджувати свої потреби з очікуваннями оточення і вимогами соціальних норм.Стиль сімейного виховання відіграє важливу роль у розвитку особистості дитини. У процесі виховання батькам важливо знати і враховувати вікові особливості малечі, мати певний рівень знань із психології та фізіології, відповідний культурний рівень (загальна культура, культура спілкування, культура взаємин, культура поведінки, правова культура). Сімейні стосунки дуже часто є взірцем для дитини, і розвиток її особистості багато в чому залежить від того, як рідні сприймають та як ставляться до неї.Для проведення емпіричного дослідження та виявлення наявності взаємозв’язку між стилями виховання та процесом самоставлення осіб підліткового віку використано стандартизовані психологічні методики: 1. Тест-опитувальник – самоставлення В. Століна, С. Пантилеєва; 2. Тест «Стилі виховання» Р. Овчарової; 3. Тест-опитувальник – батьківського ставлення А. Варги, В. Століна. На основі аналізу результатів ми встановили, що переважна більшість респондентів зі сторони батьків дотримуються ліберального та демократичного стилів виховання. За допомогою математичної статистики нами з’ясовано, що чим вищий рівень батьківської симпатії до дитини, прийняття її такою, яка вона є, вияв поваги до особистості дитини, тим вищий рівень схвалення дитиною себе самого загалом та в суттєвих деталях, довіра до себе та розвиток позитивної самооцінки.

Ключові слова: індивід, особистість, підліток, самоставлення, саморозвиток, самооцінка, виховання, психологічне благополуччя, асоціальна поведінка.

Список використаних джерел

1. Aпішевa A. Ш. Проблемa конфліктних стосунків сучaсних підлітків тa юнaків з бaтькaми. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педaгогікa. 2012. Вип.

2. С. 117−125.2. Балл Г. Феномен вибору в контексті соціальної поведінки. Соціальна психологія. 2005. №1. С. 3−13.

3. Бех І. Д. Виховання особистості : 2 кн. Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-методологічні засади : навч.-метод. видання. Київ : Либідь, 2003. 280 с.

4. Бондарчук О. І. Сім’я як осередок соціалізації дитини.
Київ : АЛД, 1998. С. 78–81.

5. Власова О. І. Психологічні властивості матері як чинник формування якості прихильності дитини. Вісник Національного університету оборони України. 2015. Вип. № 2. С. 27–32.

6. Іванов Д. І. Психологічний аналіз системи дитячо-батьківських відносин в парадигмі глибинної психології :
автореф. дис. … канд. психол. наук. Одеса, 2005. 20 с.

  1. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості. Київ : Либідь, 2007. 156 с.
  2. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника. Системний підхід. Київ : Стилос, 2000. 336 с.
  3. Кравчук С. Л. Особливості агресивних проявів особистості в залежності від її гендерної ролі. Психологія : зб. наук. пр. Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 2000. Вип. № 3 (10). С. 87−92.

10. Максименко К. С. Переживання негативних психічних станів особистістю : метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Київ : КММ, 2011. 184 с.

11. Тест-опитувальник − самоставлення В. Століна, С. Пантилеєва. URL: https://ua-test.com (дата звернення: 20.01.2024).

12. Тест-опитувальник − батьківського ставлення А. Варги, В. Століна. URL: https://ua-test.com (дата звернення: 20.01.2024).

  1. Тест «Стилі виховання» Р. Овчарової. URL: https://ua-test.com (дата звернення: 20.01.2024).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України