ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО І ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Автор(и): Бондарчук В. В.

Місце роботи:

Бондарчук В. В.,

ад’юнкт, кафедра практичної психології та педагогіки,

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(79007, Україна, м. Львів, вул. Клепарівська, 35,

e-mail: bodnarchuk-vkrorja@ukr.net)

ORCID ID 0000-0001-9029-6113

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 26–36

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.026

Анотація

Специфіка роботи фахівців цивільного захисту, виконання ними службових завдань в умовах небезпеки, невизначеність, несподівані зміни обставин, необхідність постійного аналізу великих обсягів інформації, напружена увага, висока відповідальність за якість виконання поставлених завдань актуалізують проблеми формування соціально і професійно важливих якостей особистості під час професійної підготовки цих фахівців у закладах вищої освіти.

Метою статті є систематизація і класифікація соціально і професійно важливих якостей майбутніх фахівців цивільного захисту.

Аналіз наукових напрацювань з проблеми дослідження засвідчив, що, незважаючи на різноманітність підходів з визначення сутності соціально і професійно важливих якостей особистості, ключовим є твердження, що ці якості формуються у процесі діяльності та мають вирішальний вплив на її продуктивність й ефективність. Соціально і професійно важливі якості фахівця цивільного захисту визначено як сукупність індивідуально-типологічних, соціально зумовлених властивостей особистості, що відо­бражають рівень її професійної підготовленості до роботи в оперативно-рятувальних підрозділах, а також специфічні риси характеру, які детермінують успішність у навчальній та подальшій професійній діяльності. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури з питань дослідження було виокремлено шість груп соціально і професійно важливих якостей фахівців цивільного захисту (інтелектуально-пізнавальні, мнемічні, емоційно-вольові, організаційно-управлінські, комунікативні та психофізіологічні). Зроблено висновок, що, зважаючи на те, що деякі з цих якостей є природними та відносно стабільними, цілеспрямоване формування та вдосконалення якостей, що потребують розвитку, має здійснюватися не лише під час професійної підготовки, а й засобами неформальної освіти.

Ключові слова: професійна підготовка, фахівці цивільного захисту, соціально і професійно важливі якості, класифікація соціально і професійно важливих якостей особистості.

Список використаних джерел

 1. Асоцький В. В. Проблема класифікації професійно-важливих якостей фахівця екстремального профілю діяльності в психологічній науці. Вісник Національного університету оборони України. 2013. №. 2. С. 181–185.
 2. Баклицький І. О. Психологія праці : підручник. Київ, 2008. 655 с.
 3. Кибальна Н. А. Виховання професійної відповідальності майбутніх фахівців цивільного захисту : дис. … канд. пед. наук; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань, 2016. URL: https://nauka. udpu.edu.ua/dysertatsiya-11/ (дата звернення: 24.07.2023).
 4. Шапар В. Б. Психологічний тлумачний словник. Харків : Прапор, 2006. 640 с.
 5. Ягупов В. В. Методологічні основи розуміння та обґрунтування понять «компетентність» і «компетенція» щодо професійної підготовки майбутніх фахівців. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Т. 1. Вип. 69. С. 23–29.
 6. Екстремальна психологія : підручник / за заг. ред. проф. О. В. Тімченка. Харків : УЦЗУ, 2007. 502 с.
 7. Оцінка та прогноз професійної придатності рятувальників Служби Порятунку Особливого Ризику МНС Азербайджанської Республіки: психологічний аспект : монографія / за заг. ред. Х. Р. Софієвої, О. В. Тімченка. Харків : Вид-во НУЦЗУ, 2022. 204 с.
 8. Повстин О. Формування управлінських якостей у майбутніх фахівців у галузі безпеки людини. Молодь і ринок. 2018. № 1 (156). С. 52–60.
 9. Таймасов Ю. С. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності : автореф. дис. … доктора пед. наук : 13.00.04. Харків, 2021. 39 с.
 10. Приходько Ю. О. Психологічні чинники успішності професійної діяльності пожежних-рятувальників МНС України : дис… канд. псих. наук : 19.00.09. Університет цивільного захисту України. Харків, 2008.
 11. Сірко Р. І. Професійна підготовка майбутніх психологів оперативно-рятувальної служби до діяльності в екстремальних умовах : монографія. Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2017. 482 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України