ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТІВ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ                                   

Автор(и): Биконя О. П., Ігнатович Т. З.

Місце роботи:

Биконя О. П.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-8865-8792

Ігнатович Т. .,

старший викладач кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 2(7): 15-24

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.02.015

Анотація

У статті обґрунтовано особливості навчання студентів юридичних спеціальностей читання англомовних науково-популярних текстів під час дистанційного навчання англійської мови. Мета статті – визначити поняття англомовний науково-популярний текст і його структуру в лінгвістичній парадигмі та виокремити особливості навчання майбутніх юристів читання цього виду текстів.

Методологія статті. Висвітлення теоретичних положень включає аналіз наявних методів та підходів навчання студентів юридичних спеціальностей читання англомовних науково-популярних текстів. Теоретико-методологічною основою статті є загальні положення дидактики вищої школи і методики навчання іноземних мов, загальнонаукові, порівняльний, описовий, логіко-, когнітивно- та структурно-семантичні підходи визначення особливостей англомовних науково-популярних текстів у лінгвістичному ракурсі.

Результати. На основі лінгвістичних досліджень визначено поняття англомовний науково-популярний текст та уточнено ознаки цього виду текстів на основі аналізу досліджень лінгвістів, науково-популярних сайтів та друкованих видань. Визначення вимог щодо рівня володіння англомовною компетентністю у читанні англомовних науково-популярних текстів зроблено відповідно до етапів навчання майбутніх юристів англійської мови в Академії Державної пенітенціарної служби з першого по четвертий курс. У статті використаний критичний аналіз вітчизняних та іноземних лінгвістичних і методичних літературних джерел з теми, що досліджується, освітніх документів, навчальних програм.

Практичне значення здобутих результатів полягає в трактуванні англомовного науково-популярного тексту в контексті навчання майбутніх юристів на різних етапах навчально-виховного процесу з англійської мови. Визначено види читання та відповідні вміння, які повинні бути сформовані на кожному курсу під час навчання читання англомовних науково-популярних текстів. Уточнені вимоги щодо рівня володіння англомовною читацькою компетентністю потрібно враховувати в організації навчально-виховної діяльності, яка покликана сприяти вступу до магістратури.

Матеріалом дослідження є науково-популярні джерела, передусім наукові блоги, науково-популярні сайти та групи у фейсбуці, науково-популярні заходи, події та видання науково-популярного характеру.

Значення (оригінальність). Наукове значення дослідження характеризується презентацією нового бачення формування англомовної  компетентності у читанні науково-популярних текстів майбутніми юристами. Також на основі лінгвістичних досліджень визначено поняття англомовний науково-популярний текст та його структуру.

Ключові слова: англомовний науково-популярний текст, майбутні юристи, англійська мова, читання.

Список використаних джерел

  1. Бондарчук Л. Й. Лексико-стилістичні особливості англоукраїнського перекладу науково-популярних текстів з бізнесу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. 2018. № 32, Т. 2. С. 144–146.
  2. Ільницька Л. В. Інфінітивні конструкції у автентичних науково-популярних текстах з комп’ютерної техніки та їх опрацювання на практичних заняттях з англійської мови у технічних вищих навчальних закладах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. 2007. № 586. С. 67–71.
  3. Кабаченко І. Л. Значення поняття „науково-популярного стилю” та особливості його перекладу. Филологические науки / 3. Теоретические и методологические проблемы языка. URL: http://www.rusnauka.com/38_II_2015/Philologia/3_201260.doc.htm (дата звернення: 03.04.2021).
  4. Король Т. Г. Англомовна науково-популярна стаття в галузі управління як об’єкт перекладу. Мова і міжкультурна комунікація. № 2. С. 230–237.
  5. Михайленко О. О. Англомовна науково-популярна стаття в українському та російському перекладах. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. Вип. XXXI. С. 84–95.
  6. Пирогова Ю. К., Паршин П. Б. Рекламный текст: семиотика и лингвистика. Москва: Мир рекламы, 2000. 268 с.
  7. Четверікова О. Р. Комунікативні та лінгвокультурологічні передумови дослідження науково-популярного тексту. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія «Філологічні науки». 2016. Вип. 35. С. 178–183.
  8. Чужакин А. Мир перевода – 7. Общая теория устного перевода и переводческой скорописи. Курс лекций. Москва: Р. Валент, 2002. 160 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України