САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБСАЙТІВ

Автор(и): Биконя О.П. Борисенко І.В., Ігнатович Т.З.

Місце роботи:

Биконя О.П.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри іноземних мов,

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: oksanabikonya@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-8865-8792;

 

Борисенко І.В.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

завідувач кафедри іноземних мов,

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: borisenko-irina@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-1191-3126;

 

Ігнатович Т.З.,

старший викладач кафедри іноземних мов,

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: tatyanaihnatovich54@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-6492-9519

 

Мова: англійська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 391–403

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.391

Анотація

Метою статті є аналіз проєктів та вебсайтів у вивченні англійської мови. Ця мета передбачає виконання таких завдань дослідження: з’ясувати цілі та переваги у вивченні англійської мови з використанням проєктів та вебсайтів для самоосвіти.

Методологія: досягненню мети й виконанню поставлених завдань сприяло використання таких методів дослідження, як аналіз і порівняння педагогічних та методичних наукових джерел для визначення проблем ви-вчення англійської мови в умовах сталого розвитку; синтез, узагальнення й систематизація матеріалу, що стосується проєктів щодо освіти та вивчення англійської мови; аналіз проєктів та вебсайтів для самоосвіти.

Наукова новизна. У статті вперше проаналізовано проєкти та вебсайти для самоосвіти і запропоновано в умовах сталого розвитку вико-ристовувати вебсайти для самоосвіти та оволодіння англійською мовою як іноземною.

Результати дослідження показують, що такі проєкти, платформи, вебсайти, програми, як British Council, Dave’s ESL Cafe, Cambridge English, TED Talks, Speaky, MeetUp, FluentU, SHAPE Education дають можливість вивчати англійську мову на належному рівні. Ці сайти з вивчення англій-ської мови сприяють розвитку творчості та співпраці, вивченню інших культур, отриманню знань, розвитку англомовних навичок та вмінь тощо.

Практичне значення. Зазначено, що основною метою навчання спіл-кування англійською мовою з використанням англомовних навчальних сай-тів є формування англомовної комунікативної компетентності, насампе-ред здатності володіти англійською мовою на належному рівні для профе-сійного іншомовного спілкування, навчатися й отримувати знання з різних галузей науки, працювати в міжнародному контексті, поважати мульти-культурність, вміти усно і письмово спілкуватися англійською мовою, знати норми поведінки та правила професійного іншомовного спілкування. Освітні цілі спрямовані на підвищення освітнього рівня людини в різних галузях науки. Виховні цілі відображають загальну гуманістичну спрямованість самоосвіти.

Ключові слова: самоосвіта, вивчення англійської мови, вебсайти, вебсторінки, технології у вивченні іноземної мови.

 

Список використаних джерел:

 1. British Council. LearnEnglish. Learn English online and improve your skills through our high-quality courses and resources, available at: www.britishcouncil.org/learnenglish (accessed at 15 March 2024).
 2. Cambridge English, available at: https://www.cambridgeeng lish.org/ (accessed at 19 February 2024).
 3. Dave’s ESL Café, accessed at: https://www.eslcafe.com/ (accessed at 15 March 2024).
 4. Dobson, S., Waka, Te. H., Hyderabad, I. T., Mukhopadhyay, L. Lost in translation? What is the role of English in education globally?, available at: https://shape-education.org/ (accessed at 15 March 2024).
 5. FluentU, available at: https://www.perapera.org/fluentu-review/#:~:text=Although%20FluentU%20is%20an%20excellent,the%20language%20you’re%20learning (accessed at 15 March 2024).
 6. MeetUp, available at: https://www.meetup.com/ (accessed at 15 March 2024).
 7. Nye, (2020), Shaping the Future of Education, Cambridge English, available at: https://www.cambridgeenglish.org/blog/shaping-the-future-of-education/ (accessed at 15 March 2024).
 8. Scott, H. Young (2019), Ultralearning: Master Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your Career, Harper Business.
 9. SHAPE Education, available at: https://shape-education.org/ (accessed at 15 March 2024).
 10. Speaky, available at: https://www.speaky.com/ (accessed at 15 March 2024).
 11. TED Talks, available at: https://www.ted.com/talks (accessed at 15 March 2024).
 12. OECD (2018), The future of education and skills Education 2030, Directorate for Education and Skills-OECD, Paris, available at: https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf (accessed at 25 February 2024).
 13. The Global Learner Survey (2019), Pearson London, available at: https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/ Files/news/gls/Pearson_Global_Learner_Survey_2019.pdf (accessed at 25 February 2024).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України