ПОТЕНЦІАЛ ТРЕНІНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПЕРСОНАЛУ

Автор(и): Аніщенко В.О.

Місце роботи:

Аніщенко В.О.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-5062-3789

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 7-22

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.007

Анотація

Сьогодення, яке дуже стрімко змінюється, вимагає формування сучасних професійних компетенцій від фахівців усіх сфер життєдіяльності суспільства, в тому числі й такої важливої сфери як пенітенціарна, що відповідає за підтримання належного рівня суспільної безпеки країни. Ключова роль у процесі формування та вдосконалення професійної компетентності пенітенціарного персоналу належить освіті. Саме освіта протягом життя, яка охоплює систему підвищення кваліфікації персоналу, може задовольнити потреби фахівців у набутті ними найкращих професійних навичок завтрашнього дня. Наповнення новим змістом системи підвищення кваліфікації пенітенціарного персоналу – одне з головних завдань Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року, а також вимога відповідності професійної підготовки вітчизняних фахівців-пенітенціаристів міжнародним стандартам підготовки персоналу у правоохоронній та кримінально-виконавчій сфері. Це вплинуло на обрання вектора інноваційності процесу підвищення кваліфікації пенітенціарного персоналу на базі закладу вищої освіти профільного спрямування – Академії Державної пенітенціарної служби.

Метою дослідження є розкриття ефективності тренінгової технології у процесі підвищення кваліфікації пенітенціарного персоналу крізь призму критичного мислення та креативності набуття сучасних професійних компетенцій учасниками інноваційного освітнього процесу в системі «викладач – слухач».

Методологія базується на сучасних положеннях розділу педагогічної науки – андрагогіки, права і відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення процесу набуття сучасних професійних навичок пенітенціарним персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України (далі ДКВС України).

Наукова новизна. Виконані дослідження дозволили виявити потенціал і роль тренінгової технології у формуванні новітніх знань, умінь та навичок, необхідних для виконання завдань різної складності у професійній діяльності персоналу ДКВС України в умовах проходження підвищення кваліфікації.

Висновки. Результати виконаних досліджень підтвердили думку автора щодо важливості, ролі й впливу тренінгової технології на рівень підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України. Саме проведення навчальних занять у формі тренінгу дають змогу враховувати принципи таких наукових підходів, як системний та практико-орієнтований, мотивувати викладача-тренера проводити навчальні заняття на високому методичному рівні, спонукати слухачів брати активну участь у тренінгових заняттях і працювати упродовж життя над подальшим удосконаленням своїх професійних знань, навичок та вмінь.

Проведення навчальних занять у формі різноманітних тренінгів сприяє своєчасному оновленню професійної компетентності, професійному зростанню й розвитку нових компетенцій персоналу ДКВС України та впливає на підвищення ефективності виконання ним завдань службово-професійної діяльності.

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, тренінг, тренінгова технологія, пенітенціарний персонал.

Список використаних джерел

 1. Аніщенко В. О. Система та педагогічні умови формування професійної компетентності офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. № 4 (19). 2019. С. 6–25.
 2. Аніщенко В. О. Актуальні напрями професійної підготовки офіцерів у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання: монографія / за заг. ред. В. О. Аніщенко. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 5–34; С. 46–68.
 3. Дармограй П. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів Державної пенітенціарної служби України у процесі фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Хмельницький, 2017. 20 с.
 4. Коба О. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України у процесі вивчення тактико-спеціальних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2013. 200 с.
 5. Кобзар В. В. Вплив умов праці пенітенціарної системи на формування службово-професійних і особистих стереотипів поведінки її персоналу в службовому та соціальному середовищі. Молодий вчений. 2015. № 4 (19). Частина 2. С. 114–117.
 6. Лук’янова Л. Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід. Київ: ТОВ «ДСК-Центр», 2017. 147 с.
 7. Найдёнова З. Г. Становление и качество инновационных процессов в современном образовании. Человек и образование. 2007. № 1–2 (10–11). С. 3–4.
 8. Предиткевич О. С. Формування готовності командирів військових підрозділів Збройних сил України до педагогічної фасилітації у системі післядипломної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2018. 314 с.
 9. Сушков О. О. Культура управлінської діяльності офіцера державної пенітенціарної служби України. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2017. № 1. С. 65–74.
 10. Тогочинський О. М. Інноваційність програм підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України. Інноваційна педагогіка. Вип. 20. Т. 3. С. 79–84. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085-2020-20-3-17
 11. Троцький Р. С., Манжос О. О. Удосконалення змісту фахової підготовки майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах в Україні. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2021. Вип. 2 (20). С. 144–152.
 12. Turos L. Andragogika ogόlna. Wydanie drugie rozszerzone. Warszawa: Wydawnictwo Akagemickie. Żak‖, 1999. 470 s.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України