ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Автор(и): Аніщенко В.О.

Місце роботи:

Аніщенко В.О.,

доктор педагогічних наук, доцент,

професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-5062-3789

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 7-17

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.01.007  

Анотація

Доцільність дослідження з проблеми оптимізації управління освітнім середовищем у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які готують до професійної діяльності офіцерів з врахуванням гендерного аспекту обумовлена низкою факторів, серед яких головним є прагнення України інтегруватися у європейський та світовий простір, де здебільше менеджмент різних сфер,  тому числі й освітянської, враховує гендерний принцип рівності.

Мета статті полягала в окресленні шляхів оптимізації управління освітнім середовищем закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання з врахуванням гендерної складової в освітньо-виховному процесі.

В статті зазначається, що метою формування майбутнього офіцера, як особистості, як представника інтелектуального ресурсу суспільства, освітній менеджмент закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання має враховувати новітні підходи, в тому числі гендерно-орієнтовані, для реалізації концепції філософії освіти ХХІ століття.

Висновок. Оптимізація освітнього середовища закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання з врахуванням гендерного маркеру приводить до позитивних результатів, а саме: до подолання певних соціально-педагогічних суперечностей, суттєво сприяє вдосконаленню методологічних принципів навчання майбутніх офіцерів; прискорює розвиток культури відносин між офіцерами-чоловіками та офіцерами-жінками на засадах взаємоповаги, толерантності тощо.

Впровадження гендерного складника в управління закладами освіти із специфічними умовами навчання забезпечить формування офіцерів нової формації, які за своїми професійними та особистісними якостями будуть готові до виконання різних за складністю професійних завдань та прийняття рішень у складних життєвих ситуаціях, а також рівень їхньої професійної компетеності буде відповідати вимогам міжнародних освітніх стандартів.

Ключові слова: гендер, принцип гендерної рівності, гендерний маркер, оптимізація освітнього процесу, менеджмент освіти.

Список використаних джерел

 1. Андрощук О.Ю., Луцький О.Л. Гендерний аспект у військовій сфері. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2011. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_1_20 (дата звернення: 25.02.2021).
 2. Гендерна політика у Збройних Силах України: проблеми теорії та практики : монографія / за заг. ред. О.М. Олійника. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2012. 334 с.
 3. Грицай І.О. Механізм забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика : монографія. Київ : Хай-Тек Прес, 2018. 560 с.
 4. Дияк В.В., Тушко К.Ю. Формування гендерної компетентності майбутніх фахівців як наукова проблема. Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науковопрактичної конференції (Хмельницький, 25 квітня 2018 року). Хмельницький : НаДпсу, 2018. С. 101–102.
 5. Дубчак Н.І. Жінки у Збройних Силах України: проблеми гендерної політики. Стратегічні пріоритети. 2008. № 4. С. 187–192. 12.
 6. Іноземцев Т.В., Іноземцев А.В. Гендерна складова частина у навчальному процесі кафедр військової підготовки закладів вищої освіти. Інновційна педагогіка. 2021. Вип. 33. Т. 1. С. 56–62.
 7. Кіммел Майкл С. Гендерне суспільство. Київ : Сфера, 2003. 490 с.
 8. Ковальова О.В. Сутність гендерної політики в сфері освіти та науки. Юридичний науковий електронний журнал, № 4. 2014. С. 74–77.
 9. Кримець Л.В. Гендерна компетентність військового керівника: проблеми формування та досвід АТО. Військова освіта. 2016. № 2 (34). С. 138–145.
 10. Reardon B. Gender Justice asa Goal of Peace. Education. SangSaeng. № 7 (June 30, 2003).
 11. Почекалін І.М., Мірошниченко В.І. Теоретичні засади гендерної освіти. Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 квітня 2018 року). Хмельницький : НаДпсу, 2018. С. 229–231.
 12. Стецюк С.П., Беспалько А.О. Щодо питання забезпечення гендерної рівності у системі військової освіти (на прикладі прийому до військових ліцеїв). Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 квітня 2018 року), 2018. С. 250–253.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України