РОЛЬ SOFT SKILLS ПЕРСОНАЛУ ПРОБАЦІЇ У ПОБУДОВІ ТРАЄКТОРІЇ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и): Аніщенко В. О.

Місце роботи:

Аніщенко В. О.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: oceansoulvik111@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-5062-3789

ResearcherID: AAC-5442-2021

Scopus-Author: ID57208032016;

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 10–27

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.010

Анотація

Сьогодення висуває до персоналу пробації нові вимоги, що полягають не тільки у володінні твердими навичками професійного спрямування (hard skills), а й особистими якостями, що у своїй сукупності становлять м’які навички (soft skills) та відіграють велику роль у розробці та побудові траєкторії особистісно-професійного розвитку.

У статті виокремлені та згруповані відповідно до певних характеристик основні soft skills фахівців-пробаціоністів, що доповнюють вузькоспеціальні знання і володіння професійними навичками, допомагаючи їм стати успішними фахівцями у своїй галузі.

Запропоновані шляхи вдосконалення не тільки hard skills, а й soft skills фахівців-пробаціоністів.

Визначено роль soft skills у побудові траєкторії особистісно-професійного розвитку фахівців сфери пробаційної діяльності.

Мета статті – розкриття ролі soft skills персоналу пробації та особливостей методологічних засад формування траєкторії його особистісно-професійного розвитку.

Методологія дослідження базується на сучасних положеннях педагогічної науки, психології та права, відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення процесу формування soft skills персоналу пробації та можливостей особистісно-професійного розвитку.

Висновки. Своєчасне оновлення освітніх програм підвищення кваліфікації, застосування інтерактивних освітніх технологій, вмотивованість науково-педагогічних працівників до застосування інноваційних методів розвитку soft skills персоналу є одним з важливих питань забезпечення якісної роботи органів пробації. Практичне відпрацювання певних завдань у формі інтерактивного навчання (тренінгів, квесті, вебінарів, круглих столів, мініконференцій) сприяє зміні ціннісно-смислових компонентів професійної компетентності та впливає на формування soft skills фахівців-пробаціоністів, що дозволяє їм побудувати індивідуальну програму самоосвіти та траєкторію особистісно-професійного розвитку.

Ключові слова: soft skills, професійно-особистісний розвиток, траєкторія професійно-особистісного розвитку, персонал пробації, професійна компетентність, самовдосконалення, самоосвіта, саморозвиток.

 

Список використаних джерел

  1. Аніщенко В. О. Ступенева професійна підготовка офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: теорія та практика : монографія. Чернігів : SCRIPTORIUM, 2020. 476 с.
  2. Аніщенко В. О. Актуальні питання підвищення кваліфікації персоналу органів пробації в Україні в аспекті міжнародного досвіду. Пенітенціарна система у глобальному вимірі : матеріали ІІІ Міжнар. пенітенціарного форуму (03 листоп. 2023 р.). Київ – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. С. 126–129.
  3. Аніщенко В. О., Пузирьов М. С., Олефір Л. І. Правові основи пробації в Україні. Чернігів : Академія ДПтС, 2021. 172 с.
  4. Аніщенко В. О., Разумейко Н. С., Олефір Л. І. Інноваційність системи ступеневої професійної підготовки офіцерів пробації в Україні. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 32. Т. 1. С. 33–36.
  5. Аніщенко В. О., Яковець І. С. Тренінговий модуль сенситивний підхід до споживачів наркотиків : навч.-метод. посіб. Київ : БО «FREE ZONE», 2021. 125 с.
  6. Гніда Т., Лунченко Н., Луценко Ю. Настільна книга тренера з питань пробації : практ. посіб. Біла Церква : Час Змін Інформ, 2021. 88 с.
  7. Дука О. А. Особливості розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації. Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 4. С. 63–75.
  8. Пробація України: офіційний вебсайт. URL: https://www. probation.gov.ua/?page_id=28 (дата звернення: 25.03.2024).
  9. Основи професійної діяльності персоналу пробації : навч. посіб для персоналу органу пробації / за ред. Джеймса Седхема, Майкла Октігана. Київ, 2017. 242 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України