МЕТОДИКА ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДКВС УКРАЇНИ: ПСИХОЛОГО-БОЙОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и): Аніщенко В. О., Сорокопуд В. Б., Ткаченко І. В., Донець І. О.

Місце роботи:

Аніщенко В. О.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: oceansoulvik111@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-5062-3789

ResearcherID: AAC-5442-2021

Scopus-Author: ID57208032016;

 

Сорокопуд В. Б.,
старший викладач кафедри фізичної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: viacheslavsorokopud@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-8842-4531;

 

Ткаченко І. В.,

заступник начальника кафедри фізичної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: ivantkach1974@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-4621-777х;

 

Донець І. О., кандидат педагогічних наук,

начальник кафедри фізичної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: dots.8113023@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-4501-9405

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 9–25

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.009

Анотація

Фізична підготовка персоналу ДКВС України є невід’ємною складовою професійної компетентності. Нині готовність персоналу ДКВС України виконувати різні види професійної діяльності безпосередньо пов’язана з певними професійними якостями, серед яких треба виокремити, такі як: фізична витривалість, адекватна психологічна реакція на фактори ризику, що виникають у процесі виконання службово-професійних завдань, логічність дій та прийняття відповідальних рішень.

Мета статті – характеристика методики фізичної підготовки персоналу ДКВС України у сфері формування навичок його практичних дій під час екстремальних, у тому числі бойових, ситуацій.

Авторами статті обґрунтована необхідність впровадження методики підготовки персоналу ДКВС України, що поєднує бойову, психологічну та фізичну підготовку під час навчання, підвищення кваліфікації в системі вищої освіти. Подані основні фізичні вправи, які сприяють формуванню готовності персоналу до застосування елементів легкої атлетики під час розв’язання проблем, що виникають в установах виконання покарань, зіт­кнення з правопорушниками або ворогом на полі бою.

Висновки. Запропонована методика фізичної підготовки персоналу ДКВС України з урахуванням саме психолого-бойового аспекту сприяє підвищенню ефективності підготовки на всіх рівнях здобуття вищої освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу різних підрозділів у напрямку формування професійних умінь та навичок специфічного характеру, значно впливає на рівень готовності персоналу до дій в екстремальних ситуаціях, у тому числі бойових.

Ключові слова: професійна компетентність, фізична підготовка, методика підготовки персоналу ДКВС України, навички практичних дій під час екстремальних та бойових ситуацій, готовність персоналу.

Список використаних джерел

  1. Актуальні напрями професійної підготовки офіцерів у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання : монографія / за заг. ред. Аніщенко В. О. Чернігів : Академія ДПтС, 2021. С. 69–94.
  2. Алєксєєнко А. О. Організація фізичної підготовки в ОВС України: психологічний аспект. Проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 6. С. 3–6. URL: http://www.sportpedagogy.org.ua/ html/journal/2010-06/10aaoupa.pdf (дата звернення: 14.09.2023).
  3. Антоненко С. А. Експериментальне обґрунтування методики формування навичок рукопашного бою фахівців податкової міліції в системі професійного навчання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02. Харків, 2016. 18 с.
  4. Буряк С. В., Сачаво А. Г. Застосування прийомів самбо в системі професійної підготовки співробітників міліції : навч. посіб. Київ : Наук. світ, 2015. 42 с.
  5. Вако І. І. Удосконалення техніки рукопашного бою в процесі спеціальної фізичної підготовки майбутніх фахівців Служби безпеки України : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02. Київ, 2016. 20 с.
  6. Вейнберг Р. С. Психологія спорту : підручник / Р. С. Вейнберг, Д. Гоулд. Київ : Олімпійська література, 2001. 336 с.
  7. Заярін Г. О. Психофізична підготовка курсантів навчальних закладів МВС : навч. посіб. / Г. О. Заярін, О. М. Несін, Г. Б. Мельников. Донецьк : ДІВС, 2001. 240 с.
  8. Кін Є. В., Тюріна В. О. Сучасні технології навчання працівників ОВС прийомам рукопашного бою : навч. посіб. Київ : Наук. світ, 2015. 72 с.
  9. Юрчук Ф. С., Козлов В. М. Методичні вказівки з організації та методики проведення занять з фізичної культури. Київ : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1998. 15 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

 

©2024. Пенітенціарна академія України